Mofon’aina 29 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 30 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 28 Jona 2021

Mofon’aina 29 Jona 2021

1 Korintiana 1. 4-9

NY FIANGONAN’ANDRIAMANITRA TAO KORINTO

Misaotra an’Andriamanitro mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan’Andriamanitra izay nomena anareo ao amin’i Kristy Jesoa, 5. dia ny nampananana harena anareo ao aminy amin’ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, 6. araka ny niorenan’ny filazana an’i Kristy teo aminareo, 7. ka dia tsy latsaka amin’ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan’i Jesoa Kristy Tompontsika, 8. Izay hampiorina anareo koa hatramin’ny farany, ka dia tsy hanan-tsiny ianareo amin’ny andron’i Jesoa Kristy Tompontsika. 9. Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin’ny Zanany, dia Jesoa Kristy Tompontsika
Fehezan-teny fampiasan’i Paoly matetika ny fisaorana an’Andriamanitra. Paoly dia nampianatra ny fiangonana hisaotra an’Andriamanitra mandrakariva. Rehefa mamaky izao mofonaina izao isika dia ireto antony manaraka ireto no antony nahatonga an’i Paoly nisaotra an’Andriamanitra

1. Manankarem-pahasoavana ny Fiangonana (and 4-7)

« Misaotra an’Andriamanitro mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan’Andriamanitra izay nomena anareo ao amin’i Kristy Jesoa, 5. dia ny nampananana harena anareo ao aminy amin’ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra »
Misaotra an’Andriamanitra Paoly fa
– Nomen’Andriamantira fahasoavana ny fiangonana : hita avy amin’izao fampianaran’i Paoly izao fa avy amin’Andriamanitra ny harem-pahasoavana (fanomezam-pahasoavana). Tsy noho ny maha-izy azy ny Kristianina tao Korinto no mampahan-karena azy fa tena noho ny fanomezan’Andriamanitra azy ireo izany.
– Ao amin’i Jesoa Kristy izany harem-pahasoavana izany : nomen’Andriamanitra ao amin’i Kristy ilay harem-pahasoavana. Noho ireo Kristianina efa ao amin’i Kristy arak’izany no mahatonga azy ireo misitraka izany.
Tonga fiangonana manana ny maha-izy azy ny tao Korinto noho io fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra azy ireo io. Noho izany, raha Kristianina ao amin’i Jesoa dia tsy tokony hisy hiteny hoe mahantra izany. Matoa miteny hoe mahantra dia satria izany mbola tsy ao amin’i Kristy no dikany. Rehefa ao amin’i Kristy ny olona dia manankarem-pahasoavana izy ka afaka mampandroso ny fiangonan’Andriamanitra.

2. Voaantso hiombona amin’i Kristy (and 9)

« Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin’ny Zanany, dia Jesoa Kristy Tompontsika »
Ny tena Kristianina dia voaantso hiombona amin’i Kristy. Fiombonana eto amin’izao tontolo izao no tiana lazaina amin’izany voalohany indrindra sady fiombonana Aminy rahatrizay ao amin’ny fanjakany rahatrizay. Noho io fiombonana sy firaisana amin’i Kristy io no mahatonga ny mino manakarem-pahasoavana. Izany no mahatonga ny fiangonana Kristianina na dia eto amin’izao tontolo izao feno fahasahiranana aza dia manan-katao ary tena afaka mamaly ny filàn’ny olona. Tsy ny zavatry ny tany ihany no azony avy amin’Andriamanitra fa ny fahasoavan’ny lanitra ihany koa.
Aoka hahatsiaro hisaotra an’Andriamanitra isika, raha mahatsiaro fa tena efa miombona tanteraka amin’i Kristy. Raha izany mantsy no zava-misy dia ho sahy hiteny toy ny Apostoly fahizay isika hoe : « raha nirahiko tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa hianareo, moa nisy zava-nahory anareo va ? dia hoy ireo : Tsy nisy » Lio 22. 35.