Mofon’aina 28 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 29 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 27 Jolay 2021

Mofon’aina 28 Jolay 2021

Asan’ny Apostoly 9. 1-19

ANANIASY : IRAK’ANDRIAMANITRA HANAFAKA NY OLOM-BOAANTSONY

Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin’ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin’ny mpisoronabe izy 2 ka nangataka taratasy taminy ho any amin’ny synagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy. 3 Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin’i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy; 4 dia lavo tamin’ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana hianao no manenjika Ahy? 5 Ary hoy izy: Iza moa hianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; 6 fa mitsangàna, ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety hataonao. 7 Ary ny olona izay nomba azy tamin’ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy, nefa tsy nahita olona. 8 Ary Saoly nitsangana tamin’ny tany, ary rehefa nahirany ny masony, dia tsy nahita na inona na inona izy; ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy. 9 Ary tsy nahita izy hateloana sady tsy nihinana na nisotro. 10 Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy; ary hoy ny Tompo taminy tamin’ny fahitana: Ry Ananiasy. Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko. 11 Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka mandehana any amin’ny làlana atao hoe Imahitsy, ka izahao ao an-tranon’i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy; fa, indro efa mivavaka izy; 12 ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra-tànana taminy, mba hahiratra indray ny masony. 13 Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin’ny maro ny haben’ny ratsy nataon’izany lehilahy izany tamin’ny olonao masina tany Jerosalema. 14 Ary manana fahefana aty koa avy tamin’ny mpisoronabe izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. 15 Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan’ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak’Isiraely; 16 fa hasehoko azy ny habetsahan’izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. 17 Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra-tànana taminy ka nanao hoe: Ry Saoly rahalahy, ny Tompo, dia Jesosy Izay niseho taminao teo amin’ny làlana nalehanao, no efa naniraka ahy, mba hahiratan’ny masonao, ary mba ho feno ny Fanahy Masina hianao. 18 Ary niaraka tamin’izay dia nisy zavatra toy ny kiran’ny hazandrano niala avy tamin’ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa; 19 ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin’ny mpianatra tany Damaskosy
Raha vao miresaka ny fiantsoana an’i Paoly Apostoly isika dia zava-dehibe ny asa fanompoan’i Ananiasy. Noresehan’ny Tompo lahatra mantsy izy hametra-tanana tamin’i Paoly, ary noho ny fametrahan-tanana dia nahiratra Paoly ka afaka nihinana ary natanjaka. Ireto no tsara hotadidiana raha miresaka ny asa fanompoan’i Ananiasy isika tamin’ny fiantsoana an’i Paoly

1. Tsy mora ny asa hanirahan’ny Tompo (and 13,14)

« Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin’ny maro ny haben’ny ratsy nataon’izany lehilahy izany tamin’ny olonao masina tany Jerosalema. 14 Ary manana fahefana aty koa avy tamin’ny mpisoronabe izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao »
Ny fahefan’i Paoly azony tamin’ny mpisoronabe dia tena fahefana loza be ho an’ny kristianina tamin’ny taonjato voalohany. Fahefana izay fata-daza. Fahefana izay tena nanenjika sy namono mihitsy ireo nijoro ho Kristianina. Tsy tokony hohadinoina mantsy fa io Paoly dia tena Jiosy, saropiaro tamin’ny fivavahana Jiosy. Ary tena niaro izany fivavahana Jiosy izany tamin’ny heriny rehetra. Ny filazana an’i Paoly mihazakazaka eo ambony soavaly dia filazana hery lehibe sy fahefana lehibe, filazana ihany koa hafanam-po amin’ny fampiasana ny fahefana. Olona toa izany no nanirahana an’i Ananiasy. Ary araka izay hita amin’ny tenin’i Ananiasy dia tena natahotra izy hifanena amin’i Paoly. Tsy mora mandrakariva akory ny asan’Andriamanitra. Tsy mora izay zavatra takian’Andriamanitra amin’izay hirahiny.

2. Nomena toky mandrakariva izay nirahin’ny Tompo (and 15)

« Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan’ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak’Isiraely »
Na dia efa niteny aza ny Tompo eo amin’ny and 11 fa efa nivavaka Paoly dia tsy nino loatra Ananiasy raha dinihina izay nolazainy. Tsy maintsy nanome toky azy ny Tompo eto amin’ity and 15 ity. Ary hitantsika tsara fa raha vao nahazo toky izy fa efa niova Paoly dia lasa nandeha nanatanteraka izay nanirahan’ny Tompo azy. Ilain’izay mahatsiaro irahin’Andriamanitra mandrakariva ny fanomezan-toky avy amin’Andriamanitra amin’ny asany. Io fanomezan-toky na io fomban’Andriamanitra amin’ny asany io no mahalavorary ny asan’Andriamanitra izay tanterahin’ny irany.

3. Mahomby izay mandeha amin’izay hanirahana azy (and 18,19)

« Ary niaraka tamin’izay dia nisy zavatra toy ny kiran’ny hazandrano niala avy tamin’ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa; 19 ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka »
Ny filazana an’i Paoly ho nahiratra, natanjaka afaka nitsangana dia ho enti-milaza fahombiazan’ny asa fanompoan’i Ananiasy. Rehefa nanaiky ny handeha hanatanteraka ny antson’ny Tompo izy dia asehon’ny tantara fa nahomby tamin’izany izy. Nanomboka teo koa mantsy ny fiovan’i Paoly. Ka ilay nifofofofo nanenjika fivavahana dia lasa mpitory filazantsara malaza.
Rehefa mahazo toky avy amin’ny Tompo hiasa ho an’Andriamanitra isika dia aza misalasala mandeha manatanteraka izay nanirahan’ny Tompo fa hahomby amin’izany isika ho voninahitry ny Anarany.