Mofon’aina 27 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 28 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Jolay 2021

Mofon’aina 27 Jolay 2021

Jaona 21. 15-22

KRISTIANINA NANTSOINA HANARAKA AN’I JESOA

Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin’i Simona Petera: Simona, zanak’i Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny fitiavan’ireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko. 16 Hoy indray izy taminy fanindroany: Simona, zanak’i Jaona, moa tia Ahy va hianao? Dia hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Andraso ary ny ondriko. 17 Hoy Izy fanintelony: Simona, zanak’i Jaona, moa tia Ahy va hianao? Dia nalahelo Petera, satria Izy nanao intelo taminy hoe: Moa tia Ahy va hianao? Ka hoy izy taminy: Tompoko, Hianao mahalala ny zavatra rehetra; fantatrao fa tia Anao aho. Hoy Jesosy taminy: Fahano ary ny ondriko. 18 Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha mbola tanora hianao, dia nisikina ka nandeha tamin’izay tianao; fa rehefa antitra kosa hianao, dia haninjitra ny tànanao, ary olon-kafa no nahikina anao ka hitondra anao amin’izay tsy tianao. 19 Ary izany no nolazainy hanambara ny fomban’ny fahafatesana izay hankalazany an’Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany, dia hoy Izy taminy: Manaraha Ahy. 20 Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tian’i Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin’ny tratrany tamin’ny fisakafoana ka nanao hoe: Tompoko, iza no hamadika Anao? 21 Koa rehefa nahita azy Petera, dia hoy izy: Tompoko, inona no ho amin’ity lehilahy ity? 22 Hoy Jesosy taminy: Raha tiako hitoetra izy mandra-pihaviko, ahoanao izany? fa manaraha Ahy hianao.
Hoy Jesoa tamin’i Petera eto amin’izao mofonaina izao : « manaraha Ahy hianao ». Anisan’izay teny nataon’i Jesoa rehefa niantso ny Apostoly Izy ny hoe « manaraha Ahy ». Ny manaraka dia ho enti-milaza fa Jesoa izay arahina no eo aloha, ary izay rehetra voaantso hanaraka no ato aoriana. Raha Jerena avy any aloha izany dia tokony ho Jesoa ihany no ho hita fa takony avokoa izay rehetra manaraka Azy aoriana. Ny hoe manaraka an’i Jesoa mantsy dia

1. Manao izay nataony (Jao 14. 12)

« Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin’ny Ray »
Izay mino an’i Jesoa no azo lazaina fa manaraka Azy. Ary satria manaraka Azy dia izay nataony no ataon’izay manaraka Azy koa. Maro no zavatra nataon’i Jesoa, mety tsy ho vitan’izay manaraka Azy avokoa izany. Fa ny hoe manaraka an’i Jesoa dia mba miezaka manao izay vitany ho fanarahany an’i Jesoa. Jesoa dia nanasitrana, nampianatra ny Tenin’Andriamanitra, nanampy ny mahantra sy ny sahirana, niaro ny marefo sy niharan’ny tsy rariny, sns… koa izay manaraka an’i Jesoa dia miezaka mandrakariva manao toa izany koa. Iray amin’izay nataon’i Jesoa ohatra eto izao ny namahana ny ondrin’Andriamanitra. Satria Petera nantsoiny hanaraka Azy dia nasainy namahana ny ondriny ihany koa. Ny manaraka an’i Jesoa arak’izany dia tena fanarahana Azy tamin’izay rehetra nataony teto amin’izao tontolo izao.

2. Manahaka Azy (1 Kor 11. 1)

Hoy Paoly : « Aoka hanahaka ahy hianareo, dia tahaka ny anahafako an’i Kristy »
Ny fanahafana an’i Kristy dia tena fakana tahaka Azy. Namindra fo Kristy, nandefitra Kristy, tsotra sy mora fanahy Kristy, tena olona mora ifandraisana Kristy, sns… izay manaraka an’i Jesoa dia ho olona maka tahaka Azy amin’izany rehetra izany. Tsy dia tena zavatra mora akory izany, Jesoa mantsy no olona idealy indrindra tamin’ny lafin-javatra rehetra, indrindra ny toetra mendrika ankasitrahan’Andriamanitra. Noho ny asan’ny Fanahy Masina izay niasa tao amin’i Jesoa, izay miasa ao amintsika koa dia hahavita hanaraka an’i Jesoa isika ka haka tahaka Azy amin’ny zavatra rehetra. Isaorana Andriamanitra nanome ho antsika an’i Kristy ho modely tsara alain-tahaka amin’ny zavatra rehetra.

3. Mandeha amin’izay nalehany

Jesoa dia nandeha tamin’ny lalan’ny hazo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao. Lala-tokana nahafahany namonjy izao tontolo izao izany. Izay rehetra manaraka an’i Jesoa koa dia mila miomana handeha amin’izany. Amin’izany mantsy no hanarahantsika an’i Jesoa. Io lalan’ny hazo fijaliana io no lalana natokan’Andriamanitra handehanany eto amin’izao tontolo izao. Io lalan’ny hazo fijaliana io no sitraky ny Tompo handehanany. Kapoka mangidy ho Azy izy io kanefa nekena naleha ho fanarahana ny sitrapon’Andriamanitra. Izay rehetra manaraka an’i Kristy arak’izany dia mila manaiky mandeha amin’izay sitrak’Andriamanitra sy voasoratr’Andriamanitra handehanany. Mety ho mafy izany kanefa mila ekena ho fanarahana tsara an’i Kristy.
Jesoa koa dia nandeha nizotra ho any amin’ny fiainana mandrakizay, ho any amin’ny fanjakan’Andriamanitra izay nomanin’Andriamanitra ho Azy. Izay rehetra manaraka an’i Jesoa dia mila mandeha koa mizotra ho amin’izany fiainana mandrakizay sy fanjakan’Andriamanitra izany. Izay rehetra manaraka an’i Jesoa arak’izany dia antsoina ho any amin’ny fiainana mandrakizay.