Mofon’aina 26 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 27 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 25 Jolay 2021

Mofon’aina 26 Jolay 2021

Lioka 9. 57-62

ILAY FIANTSOANA MAHAGAGA

Ary nony nandroso teny an-dàlana izy, dia nisy anankiray nanao tamin’i Jesosy hoe: Hanaraka Anao aho na aiza na aiza halehanao. 58 Fa hoy Jesosy taminy: Ny amboahaolo manan-davaka, ary ny voro-manidina manana fialofana; fa ny Zanak’olona tsy mba manana izay hipetrahan’ny lohany. 59 Ary hoy Izy tamin’ny anankiray koa: Manaraha Ahy. Fa hoy kosa izy: Tompoko, aoka aho aloha handeha handevina ny raiko. 60 Fa hoy Jesosy taminy: Aoka ny maty handevina ny maty ao aminy; fa hianao kosa mandehana, ka mitoria ny fanjakan’Andriamanitra. 61 Ary hoy ny anankiray koa: Tompoko, hanaraka Anao ihany aho; fa aoka aho aloha handeha hanao veloma ny ao an-tranoko. 62 Fa hoy Jesosy taminy: Tsy misy olona mitana fangady tarihina ary miherika ka miendrika ho ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
Mahagaga ny fiantsoan’i Jesoa. Mahagaga satria raha ny marina dia toa tsy mifanaraka amin’izay mety ho eritreretina mandrakariva. Fiantsoana izay miantefa amin’ny olona efa vonona hiasa sy mbola manam-pikasana hanao zavatra hafa ivelan’ny asan’Andriamanitra. Ireto no hafatra ho antsika

1. Izay manolo-tena hanaraka an’i Jesoa dia homanin’i Jesoa (and 58)

« Fa hoy Jesosy taminy: Ny amboahaolo manan-davaka, ary ny voro-manidina manana fialofana; fa ny Zanak’olona tsy mba manana izay hipetrahan’ny lohany »
Raha ny marina tsy vitan’ny hafanam-po fotsiny ny fanarahana an’i Jesoa. Ity andininy ity mantsy dia mampahafantatra amin’ity lehilahy ity fa tsy zavatra mora ny manaraka an’i Jesoa. Misy tranga maro mila hiomanana izany. Ampahany amin’izay hiomanana no ambaran’i Jesoa amin’ity lehilahy vonona hanaraka Azy ity. Ny tsy fananana izay filàna fototra indrindra no ambaran’i Jesoa eto : tsy manana trano ipetrahana. Mila miomana arak’izany izay manolo-tena hanaraka an’i Jesoa ny amin’izay tsy fahampiana samihafa ateraky ny fanarahana an’i Jesoa. Be dia be mantsy no mafana fo hanaraka an’i Jesoa, fa maro koa ireo miala an-dalana sy miverin-dalana rehefa tonga amin’izany tranga samihafa ateraky ny fanarahana an’i Jesoa izany.

2. Izay mbola tsy vonona hampianariny ny laharam-pahamehana (and 59-62)

« Aoka ny maty handevina ny maty ao aminy; fa hianao kosa mandehana, ka mitoria ny fanjakan’Andriamanitra… Tsy misy olona mitana fangady tarihina ary miherika ka miendrika ho ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra »
Ny mahagaga amin’i Jesoa dia izao : izay vonona tsy avy hatrany dia asainy manaraka Azy, izay tsy mbola vonona taominy hanaraka Azy. Izany no maha-mahagaga ilay fiantsoan’i Jesoa. Eto dia nisy roa lahy mbola tsy vonona fa mbola be raharaha, mbola be adidy. Adidy amin’ny ankohonana, adidy ao an-tokantrano. Teo anatrehan’izany dia nampianarin’i Jesoa azy ireo fa misy laharam-pahamehana ny fiainana. Ny tena laharam-pahamehana indrindra dia ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanarahana an’i Jesoa. Ny tena laharam-pahamehana indrindra dia ny fanarahana an’i Jesoa, izay endriky ny famaliana ny antson’Andriamanitra.
Ny mofonaina dia mampianatra antsika androany hamaritra indray ny laharam-pahamehana eo amin’ny fiainana, indrindra amin’izay maha-olom-boaantso antsika. Ny fametrahana an’i Jesoa sy ny fanarahana Azy ho laharana voalohany indrindra eo amin’ny fiainana, indrindra ho antsika kristianina dia tena famaliana ny antson’Andriamanitra.