Mofon’aina 25 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 26 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 24 Jolay 2021

Mofon’aina 25 Jolay 2021

ISAIA6.1-8

Ny olona mahita ny fahalehibiazan’Andriamanitra

1-Mahatsiaro ny faharatsiany

« Lozako ,maty aho fa lehilahy maloto molotra sady ato amin’ny firenena maloto molotra  » (and 5)

Teny nataon’i Isaia noho ny fahitany ny fahamasinana sy ny Voninahitr’Andriamanitra tamin’ny niantsoana azy ho Mpaminany . Nahatsiaro ho mpanota i Isaia ka fitsarana no anton’izao fisehoan-javatra izao . Raha tsy izany , fahasoavana ka mikendry fizahantoetra , kanefa ny vahoaka sy ny mpitondra tsy mety miova . Amin’ny fotoana izay anehoan’Andriamanitra ny fahamasinany sy ny Voninahiny amin’ny olona dia ho tsapan’izany olona izany ny maha-mpanota azy sy ny fahotan’ny firenena misy azy . Naseho tao amin’i Jesoa Kristy ny fahamasinana sy Voninahitr’Andriamanitra mba hialan’ny olona amin’ny ratsy .

2-Antsoin’Andriamanitra ho irany

« Iza no hirahiko , ary iza no handeha ho irakay ? Dia hoy izaho : inty aho , iraho aho » (and 8)

Tenin’Andriamanitra miantefa tamin’i Isaia taorian’ny fanadiovana ho afaka tamin’ny heloka rehetra io (and7) . Na dia mpanota aza i Isaia sady mipetraka amin’ny firenena mpanota dia nodiovin’Andriamanitra ho afaka tamin’ny fahotana ,mba hanirahana azy ka rehefa nahatsapa ny fanadiovan’Andriamanitra izy dia nanaiky ny antson’Andriamanitra . Ny anton’ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotana dia antso hanao ny irak’Andriamanitra . Ary amin’ny fotoana izay hahatsiarovan’ny olona fa voavela ny helony , tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy dia tsy misalasala izy mamaly ny antson’ Andriamanitra .

Fanontaniana :

Nantsoin’Andriamanitra ianao , ahoana ny fiheveranao ny tenanao manoloana ny fahamasinany ? Inona no sakana tsy hamalianao izany antso izany ?