Mofon’aina 24 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 25 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 23 Jolay 2021

Mofon’aina 24 Jolay 2021

ASAN’NY APOSTOLY 16.6-15

Ny olona tarihan’ny Fanahy Masina

1-Mankato ny Teniny

« ka efa tonga tany an-tsisin’i Mysia dia nitady hankany Bytinia izy , fa tsy navelan’ny Fanahy Masin’i Jesoa  » (and7)

Naniry dia naniry i Paoly hitory Filazantsara tany amin’ny faritra avaratra atsinanan’i Asia Minora iny,dia i Bytinia izany , rehefa namaky ny tany Frygia sy Galatia . Tsy neken’ny Fanahy Masina anefa izany . Noho ny fankatoavan’iPaoly ny fitarihan’ny Fanahy Masina , dia tsy nankany tokoa izy . Ny olona izay tarihan’ny Fanahy Masina dia manaiky hampandefitra ny fikasany sy ny faniriany noho ny fankatoavana ny Tenin’ny Fanahy Masina . Tsy ny sitrapon’ny olona mahatsapa fa itoeran’ny Fanahy Masina akory no atao fa ny baikon’ny Fanahy no tanterahina . Koa ekeo ny baikon’ny Fanahy .

2-Mamaly ny antson’ny mila vonjy

« Mità mankaty Makedonia , ka vonjeo izahay! » (and9)

Fangatahana nataon’ilay lehilahy Makedoniana hitan’iPaoly Apostoly tamin’ny fahitana ny alina . Resy lahatra i Paoly sy ny namany avy any amin’ny faritra Asia Minora , ho any Makedonia amin’ny faritr’i Eropa. Fanapahan-kevitra nateraky ny antson’ilay lehilahy mangetaheta famonjena avy amin’ny Filazantsara. Ny olona manaiky hotarihan’ny Fanahy Masina dia maika hamaly ny antson’ny mila vonjy avy amin’ny Filazantsara , satria mihevitra izany ho antson’Andriamanitra handrenesan’ny hafa ny Filazantsara . Koa ny olona miorina amin’ny antson’ny Tompo dia maika hanambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina

Fanontaniana :

Inona avy ny fomba sy toetra anehoanao ny maha-olom-boantson’ny Tompo anao ?