Mofon’aina 29 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 30 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 28 Jolay 2021

Mofon’aina 29 Jolay 2021

Jeremia 1. 4-10

NY FIANTSOANA AN’I JEREMIA

Tonga tamiko ny tenin’i Jehovah nanao hoe: 5. Hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an’ny firenena. 6. Ary hoy kosa aho: Indrisy, Jehovah Tompo o! indro, tsy mahay mandaha-teny aho, fa mbola zaza. 7. Fa hoy Jehovah tamiko: Aza manao hoe: Mbola zaza aho; fa handeha amin’izay rehetra hanirahako anao ianao, ary izay rehetra handidiako anao no hambaranao. 8. Aza matahotra azy ianao; fa momba anao hamonjy anao Aho, hoy Jehovah. 9. Dia naninjitra ny tanany Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko: Indro, efa nataoko ao am-bavanao ny teniko, 10. ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly.
Ny fomba niantsoana an’i Jeremia sy ny asa nasaina nataony no voatantara eto amin’izao mofonaina izao. Ireto no hafatra: ny fiantsoana an’i Jeremia dia

1. Fiantsoana tsy araka ny eritreriny (and 6)

«Ary hoy kosa aho: Indrisy, Jehovah Tompo o! indro, tsy mahay mandaha-teny aho, fa mbola zaza»
Noheverin’i Jeremia fa tsy mbola tokony ho izy no antsoin’Andriamanitra. Antony roa no nahatonga nieritreritra izany: mbola zaza izy, tsy mahay madaha-teny izy. Noho ireo antony ireo dia tsy tokony ho Jeremia no nantsoin’Andriamanitra fa olon-kafa. Antso tsy araka izay noeritreretiny izao, antso toa tsy mifanaraka amin’izay lojika maha-olombelona izao. Raha mamaky ny valintenin’ny Tompo isika eo amin’ny and 7 dia tsy miankina velively amin’izay antsoina ny antso, tena miankina amin’Andriamanitra izay mahalala tsara izay nantsoiny sy ny fomban’Andriamanitra izay nantsoina.
Mety tsy ho araka izay noeritreretinao ny fiantsoan’Andriamanitra anao, mety mifanohitra na tsy araka ny lojikanao. Matokia an’Andriamanitra izay niantso anao, Izy no momba raha nantsoiny marina ianao.

2. Fiantsoana handrava izay tsy izy ka hanorina izay tokony ho izy (and 10)

«ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly»
Nantsoin’Andriamanitra handrava izay rehetra tsy mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra Jeremia. Mandrava izay rehetra tsy araka ny tokony ho izy. Rehefa avy mandrava dia nasaina nanorina sy namboly zava-baovao mifanaraka na mifanandrify amin’ny Sitrapon’Andriamanitra.
Tsy maintsy mandrava tokoa aloha vao afaka hanorina. Tsy maintsy manaisotra izay heverina fa tsy sitraky ny Tompo vao afaka mametraka izay Sitrak’Andriamanitra.
Antso ho amin’ny andraikitra lehibe sy goavana toa izany ny an’i Jeremia. Mbola marina amintsika ankehitriny koa izany. Voaantso toa izany isika na eo amin’ny fiangonana na eo amin’ny fiarahamonina.