Mofon’aina 27 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 28 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Janoary 2022

Mofon’aina 27 Janoary 2022

Hebreo 7. 20-28

JESOA KRISTY MPISORONABE LEHIBE

Ary tahaka an’i Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamn’ny fianianana 21 – fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin’ny fianianana, fa Ity tamin’ny fianianana nataon’Ilay nilaza taminy hoe: “Efa nianiana Jehovah ka tsy hanenina: Hianao no Mpisorona mandrakizay” (Sal. 110. 4) 22 dia tahaka izany koa no nanaovana an’i Jesosy ho Mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. 23 Fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navelan’ny fahafatesana haharitra izy; 24 fa Izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbasana, satria maharitra mandrakizay Izy; 25 koa amin’izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. 26 Fa Mpisoronabe tahaka izao no miendrika ho antsika: dia Izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin’ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra, 27 Izay tsy mila hanatitra fanatitra isan-andro tahaka ny ataon’ireny mpisoronabe irany, voalohany noho ny otan’ny tenany, dia vao noho ny an’ny olona kosa; fa izany dia nataony indray mandeha ihany, raha nanatitra ny tenany Izy. 28 Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisoronabe; fa ny tenin’ny fiainana kosa, izay tato aorian’ny lalàna, dia manendry ny Zanaka, Izay notanterahina ho mandrakizay.
——————
Rehefa mamaky ny bokin’ny Hebreo isika dia hahamora ny famakiantsika azy ny fahafantarana fa ny mpanoratra dia niezaka nampitaha an’i Jesoa amin’ireo olo-malazan’ny Testamenta Taloha (Mosesy, Melkizedeka, …). Rehefa nanao ny fampitahana ny mpanoratra dia nampivoatra hatrany anefa ny fahambonian’i Jesoa raha mitaha amin’izy ireo. Jesoa dia ambaran’ny mpanoratra fa Mpisoronabe lehibe noho ireto antony manaraka ireto
1. Izy irery no tena mpanalalana amin’Andriamanitra (and 26)
DIEM « eny, Mpisoronabe natao ho antsika tokoa i Jesoa : masina, tsy misy faharatsiana na fahotana ao Aminy »
Ny Mpisorona dia ireo olona avy eo amin’ny fiangonana nantsoin’Andriamanitra hisolo tena Azy hiteny eo amin’ny vahoaka, ary ilay solontenan’ny vahoaka mampifandray amin’Andriamanitra. Teo amin’ny asa fanompoana teo amin’ny fiangonana, indrindra teo amin’ny resaka asa fisoronana dia nanana anjara-toerana lehibe ny Mpisorona. Ireo mpisorona teo amin’ny fiangonana anefa dia olona nanana ny fahalemeny, mpanota toa ny olona maro eo amin’ny fiangonana ihany. Isaky ny manao asa fisoronana izy dia mila manadio tsara ny tenany aloha. Ary ny mpisoronabe, lehiben’ny fiangonana dia miditra ao amin’ny fitoerana masina in-dray mandeha isan-taona ka mialoha an’izany dia tsy maintsy manadio tena tsara. Jesoa no mendrika indrindra, Izy no tena Mpisoronabe lehibe, Izy irery no tsy nanota, tsy manan-tsiny na eo anatrehan’Andriamanitra na eo imason’ny mpiarabelona Taminy. Tsy mila manadio ny tenany Izy raha hisolo-tena ny olona ao amin’ny fiangonana, Izy irery ihany koa no tena afaka nampita tsara araka ny tokony ho izy ny hafatry ny Tompo. Hoy mantsy Jesoa : « izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nambarako taminareo » Jao 15. 15.
2. Izy irery no afaka manome fiainana mandrakizay (and 22)
DIEM « izany no mahatonga an’i Jesoa ho antoky ny fanekem-pihavanana tsara lavitra »
Nanao fanekena tamin’i Abrahama – Isaka – Jakoba ny Tompo fa hampitombo sy hitahy taranany. Io fampitomboana sy fitahiana ny taranak’izy ireo io dia mifamatotra amin’ny fanomezana azy ireo ny tany Kanana. Notanterahin’Andriamanitra izany fanekeny izany ka tonga tany nonenan’ny Jiosy ny tany Kanana. Ny tany Kanana aty amin’ny Testamenta Vaovao dia ny fanjakan’Andriamanitra. Koa ny faneken’Andriamanitra dia ny hanome fiainana mandrakizay ny vahoakany. Nomeny an’i Jesoa anefa izany fahefana izany, koa izay eken’i Jesoa satria mino Azy no mandova ny fiainana mandrakizay. Ilay tany kanana na dia tondra-dronono sy tantely aza dia tsy tsara raha mitaha amin’ny fanekem-pihavanana vaovao nataon’Andriamanitra amintsika amin’ny alalan’i Jesoa. Kanana Vaovao hahazoana fiainana mandrakizay no nifaneken’Andriamanitra amin’izay rehetra mino ny Zanany. Tonga misitraka ny tombontsoa ateraky ny fanekem-pihavanan’Andriamanitra isika noho Jesoa miantoka ny handovantsika izany.