Mofon’aina 26 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 27 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 24 Janoary 2022

Mofon’aina 26 Janoary 2022

Mika 7. 18-22

ANDRIAMANITRA TSY MANAN-TSAHALA NY TOMPO

Iza no Andriamanitra tahaka Anao, Izay mamela heloka Sady mandalo ny fahadisoan’ny sisa amin’ny lovany? Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay Izy, Fa tia famindrampo. 19 Hamindra fo amintsika indray Izy Ka hanitsakitsaka ny fahotantsika, Eny, harianao ho any amin’ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. 20 Hanefa fahamarinana ho an’i Jakoba Hianao Sy famindrampo ho an’i Abrahama, Dia ilay nianiananao tamin’ny razanay hatramin’ny andro taloha ela.
——————
Mpaminany naminany tao amin’ny fanjakana Atsimo i Mika. Noheverina fa tamin’ny taona 740-700 tal JK izy no naminany. Fampitandremana ny vahoaka tao Atsimo tamin’ny faharatsiana no tena votoatin’ny hafany mba tsy ho babo toa ny fanjakana tao Avaratra. Nitaona ny vahoaka hiala tamin’ny ratsy Mika fa nitena ireo mpitondra fivavahana namita-bahoaka tamin’ny teny fandrotsirotsiana ka tsy nitaona azy ireo hiala tamin’ny faharatsiana. Raha atao indray mijery ny bokin’i Mika dia azo fintinina ho toa izao :
– Mika 1 – 3 : Andriamanitra dia hanafay sy hitsara ny vahoakany
– Mika 4 – 5 : Andriamanitra dia nampanantena famonjena
– Mika 6 – 7. 7 : Andriamanitra dia hanafay sy hitsara ny vahoakany
– Mika 7. 8-20 : Andriamanitra dia nampanantena famonjena
Asehon’ny faminaniana fa Andriamanitra masiaka amin’ny vahoakany ny Tompo rehefa maditra Izy, kanefa koa mamindra fo sy miantra ary tena mamela heloka ka mamonjy. Ny mofonaina antsika androany ihany koa dia mampahatsiaro fa Andriamanitra tsy manan-tsahala ny Tompo ka
1. Mamela heloka (and 18)
DIEM « Tsy misy andriamanitra mitovy Aminao, ry Tompo mpanaisotra ny heloka sy mpamela ny fahadisoana »
Iray amin’izay nanambaran’Andriamanitra ny tenany tamin’ny olombelona ny maha-Andriamanitra Mpamela heloka Azy. Maha-tezitra an’Andriamanitra tokoa ny fahotana, izay manota rahateo dia ho ringana satria fahafatesana no tambin’ny ota. Rehefa mibebaka, miala amin’ny fahotany sy miala amin’ny faharatsiany anefa ny olona dia mamela heloka ny Tompo. Hoy ny Soratra Masina raha milaza ny momba an’Andriamanitra izy : « Mamindra fo sy miantra Jehovah, Mahari-po sady be famindram-po. 9 Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, Na mitahiry fahatezerana mandrakizay. 10 Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, Na mamaly antsika araka ny helotsika » Sal 103. 8-10. Ny Tompo Andriamanitsika ihany no mahavita mamindra fo sy mamela heloka toa izao. Noporofoiny tamin’ny fanoloran-tenan’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana izany. Sambatra isika fa mamela heloka antsika mandrakariva ny Tompo.
2. Mandringana ny herin’ny fahotana (and 19)
« Hamindra fo amintsika indray Izy Ka hanitsakitsaka ny fahotantsika, Eny, harianao ho any amin’ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra »
Mba tsy hamerimberenan’ny olona amin’ny fahotana dia ilay herin’ny ota mihitsy no haringan’Andriamanitra. Ilay hery mitaona sy misarika ny olona hanota mihitsy no holevonin’Andriamanitra. Fanampian’Andriamanitra antsika handresy ny fahotana ny fandringanana ny herin’ny ota. Ilay loharano mihitsy no iasàn’Andriamanitra ka ho mora amintsika ny mandresy ny fahotana. Tamin’ny alalan’i Jesoa Andriamanitra no namono teo amin’ny hazo fijaliana ny herin’ny fahotana. Efa novonoiny teo ny herin’ny ota rehetra. Izay rehetra mino an’i Jesoa dia manana hery ho enti-mandresy ny fahotana arak’izany. Meteza handray ny herin’i Jesoa, izay efa naharesy izao tontolo izao, meteza handray ny herin’i Jesoa izay efa nandresy hatramin’ny fahafatesana aza. Sambatra isika, manana an’i Jesoa, Andriamanitra efa nandresy an’i satana sy ny herin’ny ota rehetra.