Mofon’aina 24 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 26 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 20 Janoary 2022

Mofon’aina 24 Janoary 2022

Hebreo 13. 7-16

JESOA KRISTY NO TSY MIOVA OMALY SY ANIO ARY MANDRAKIZAY

Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny tenin’Andriamanitra taminareo; hevero ny niafaran’ny fiainany, ka araho ny finoany. 8 Jesosy Krisy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. 9 Aza mety havilin’izay fampianarana maro hafahafa hianareo. Fa tsara raha ampiorenina amin’ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin’ny hanina, izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. 10 Isika manana alitara, izay tsy ananan’ny mpanompo ny tabernakely fahefana hihinanana. 11 Fa rehefa nentin’ny mpisoronabe niditra ho ao amin’ny fitoerana masina ho fanatitra noho ny ota ny ran’ny biby, dia nodorana teny ivelan’ny toby ny fatiny. 12 Ary amin’izany Jesoa koa dia niaritra teny ivelan’ny vavahady mba hahamasina ny olona amin’ny rany. 13 Koa aoka isika hivoaka hankeo aminy eo ivelan’ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny. 14 Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra, fa mitady ny ho avy. 15 Koa aoka isika hanatitra ny fanati-piderana amin’ny alalany ho an’Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. 16 Fa aza manadino hanao soa sy hiantra; fa fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra.
——————
Ny bokin’ny Hebreo dia miezaka mampahafantatra fa lehibe lavitra noho ireo olo-malazan’ny Testamenta Taloha Jesoa. Lehibe Jesoa noho Izy Andriamanitra, Izy irery ihany koa no afaka tena miantoka ny hifandraisantsika feno amin’Andriamanitra Ray. Satria Andriamanitra Jesoa dia lôjika raha tsy miova Izy. Andriamanitra irery tokoa mantsy no mandrakizay, tsy miova. Tonga matoky an’i Jesoa, tonga miantehitra amin’i Jesoa ny olona maro noho Izy tsy miova. Tsy miova tokoa Jesoa, tsy miova ny
1. FITIAVANY (Jao 15. 9)
« Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo; tomoera amin’ny fitiavako hianareo »
Jesoa dia tena nahatsiaro fa tian’Andriamanitra Izy. Izany fahatsapany ny fitiavan’Andriamanitra Azy izany no nahatonga Azy ho tia ny olona rehetra ihany koa. Mandraka ankehitriny dia mbola marina izany hoe tia antsika rehetra izany Jesoa. Ary io fitiavan’i Jesoa io dia nasehony tamin’ny alalan’ny fanolorany ny tenany teo amin’ny hazo fijaliana. Hoy mantsy Jesoa hoe : « Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany » Jao 15. 13. Ny fanoloran-tenan’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana dia fanehoam-pitiavana ny olona rehetra, isika anisan’izany fa tsy hoe ho an’ireo olona niara-belona Taminy ihany. Sambatra isika fa na dia tsy niara-belona tamin’i Jesoa aza dia mbola misitraka izany fitiavan’i Jesoa izany ihany mandraka androany. Tsy miova ny fitiavan’i Jesoa antsika, aoka ho toy izany koa ny fitiavantsika Azy.
2. FIASANY
Ireto no farafahakeliny tamin’ny fiasan’i Jesoa izay mbola tsy miova mandraka ankehitriny :
– Manasitrana antsika amin’ny aretina rehetra Izy (Isa 53. 4, 5)
« Nitondra ny aretintsika tokoa Izy… ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika »
Anisan’olana iray tena mampahory antsika ny aretina, ary isika miaina amin’izao taonjato faha-21 izao dia mahita fa malemy ny nofontsika ka mety handairan’aretina. Soa fa afaka manasitrana antsika amin’ny aretintsika rehetra Jesoa, soa fa rehefa miverina mamaky ny tantara isika dia mahita fa tsy nisy aretina noentina teo amin’i Jesoa ka tsy sitrany. Manana ny hery rehetra Jesoa hamerina antsika ho amin’ny fahasalamana feno.
– Manafaka antsika amin’ny herin’ny demonia Izy (Mar 9. 25,26)
« Niteny mafy ny fanahy maloto Izy ka nanao taminy hoe: Ry fanahy moana sy marenina! Izaho mandidy anao: Mivoaha aminy, ka aza miditra ao anatiny intsony. 26 Ary rehefa ninananana izy sady nampifanintontsintona mafy ilay zazalahy, dia nivoaka taminy »
Tsy ny rofy ara-nofo ihany no hamonjen’i Jesoa antsika fa ny geja ara-panahy koa izay ataon’ny demonia dia hanafahan’i Jesoa antsika. Asehon’ny Filazantsara sy ny bokin’ny Apokalypsy fa rehefa mifanehitra amin’i Jesoa ny demonia dia resy hatrany izy ireo. Mbola marina mandraka ankehitriny izany, satana sy ny miaramilany dia efa noresen’i Jesoa sy izay rehetra mino Azy. Tsy miova Jesoa, mangorohoro satana eo anatrehany.
– Mamaha ny olana manahirana antsika Izy (Mar 4. 39)
« Ary nifoha Izy, dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin’ny ranomasina hoe: Mangina, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra, ka tony tsara ny andro »
Nisedra olana saro-bahana ny mpianatra raha sendra niondrana an-tsambokely niaraka tamin’i Jesoa. Na dia Matihanina tamin’ny resaka teny an-dranomasina aza ireo Apostoly dia asehon’ny tantara fa tsy nahavaha olana izy ireo, tsy nahavita nampitsahatra ny tafio-drivotra, ny tenin’i Jesoa tamin’ny ranomasina no nampitony izany. Tsy miova Jesoa fa mbola mamaha ireo olana tsy vitan’ny olombelona voafetra ny mamaha azy. Miteraka fatokiana an’i Jesoa izany asany mamaha olana izany.