Mofon’aina 20 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 24 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 18 Janoary 2022

Mofon’aina 20 Janoary 2022

Joela 2. 21-27

KRISTIANINA MIRAVORAVO AMIN’I JEHOVAH ANDRIAMANITRA

Aza matahotra, ry biby any an-tsaha, fa mihamaitso ny kijana any an-efitra, mamoa ny hazo, ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. 23 Ary hianareo, ry zanak’i Ziona, miravoravoa sy mifalia amin’i Jehovah Andriamanitrareo; Fa hanome anareo loha-orana onony Izy, dia handatsaka ranonorana mivatravatra ho anareo, eny, ny loha-orana sy ny fara-orana aloha. 24 Dia ho feno vary ny famoloana, ary hihoatra ny vata fanantazana ny divay sy ny diloilo. 25 Ary honerako ho anareo ilay taona nohanin’ny valala, dia ny koraika sy ny sompanga ary ny kijeja, izay miaramilako betsaka nalefako hamely anareo. 26 Ary hihinana hianareo ka ho voky dia hidera ny anaran’i Jehovah Andriamanitrareo, fa mahagaga ny fitòndrany anareo; Ary tsy ho menatra mandrakizay ny oloko. 27 Dia ho fantatrareo fa ao afovoan’ny Isiraely Aho, ary Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, fa tsy misy hafa; Ary tsy ho menatra mandrakizay ny oloko.
——————
Joela dia ambaran’ny mpandinika fa naminany tamin’ny fotoana tsy nampisy mpanjaka teo amin’ny fanjakana Atsimo. Noheverin’ny maro fa tamin’ny taonjato faha-IX tal JK izany. Joiada mpisorona no tena nitondra raha mbola zaza Joasy mpanjaka. Ity mofonaina ity dia tena fampanantenana avy amin’Andriamanitra rehefa nibebaka niala tamin’ny faharatsiany ny vahoaka. Vao avy voa mafy tokoa mantsy ny vahoaka noho ny asan’ny valala, izay ambara eto fa miaramila nalefan’Andriamanitra hanimba ny vokatra. Asehon’ny mpaminany Joela fa mihaino ny vahoakany miverina Aminy ny Tompo ka
1. Mandatsaka ranonorana hamelona ny zava-boahary (and 23d)
« Fa hanome anareo loha-orana onony Izy, dia handatsaka ranonorana mivatravatra ho anareo, eny, ny loha-orana sy ny fara-orana aloha. »
Ambaran’i Joela mazava tsara eto fa Andriamanitra no manome orana, rano mamelombelona ny zava-boahary izany. Noho ny orana omen’Andriamanitra dia velona avokoa ny zava-boahary rehetra eto amin’izao tontolo izao. Mihamaitso ny kijana ho sakafon’ny biby, hamoa ny hazo ho sakafon’ny biby sy ny olona. Hahavokatra ny saha mba hiantoka izay sakafo hiveloman’ny olona rehetra. Azo tarafina avy amin’izao faminanian’i Joela izao fa tena mamelona sy mikarakara ny vahoakany ny Tompo. Omeny azy izay tena ilainy hahavelona azy tokoa.
Misaotra an’Andriamanitra isika, indrindra isika Malagasy, fa raha nitaraina isika noho ny haitany tamin’ny taona lasa, raha nitaraina isika noho ny firotsahan’ny orana dia aoriana loatra, ren’Andriamanitra ny vavaka nataontsika. Nahazo orana isika mba ahafahana manomboka ny asa rehetra eny an-tsaha, nahazo orana isika mba hamelombelona ny zava-boahary. Aoka isika, arak’izany hiravoravo sy hifaly amin’i Jehovah Andriamanitsika. Ny tena tokony ho anton’ny firavoravoantsika anefa dia ny nanomezan’Andriamanitra an’i Jesoa ho Mpamonjy sy mpanome antsika ny fiainana mandrakizay.
2. Mamoky ny vahoakany (and 26)
« Ary hihinana hianareo ka ho voky dia hidera ny anaran’i Jehovah Andriamanitrareo, fa mahagaga ny fitòndrany anareo; Ary tsy ho menatra mandrakizay ny oloko »
Rehefa manome ranonorana ny Tompo dia mazava tsara ny zava-kendreny. Hamoky ny vahoakany. Ary rehefa voky ny vahoakany dia ho tonga amin’ny fiderana Azy noho izy ireo mahatsapa fa mahagaga ny fitondràn’Andriamanitra. Izay rehetra omen’Andriamanitra arak’izany dia mikendry mandrakariva an’i fahavokisan’ny vahoakany io. Ny hoe voky mantsy dia tsy tokony hohadinoina fa mariky ny fahazoana izay mahavelona, mariky ny fahaizan’Andriamanitra mamaly ny filàna fototra ilàin’ny olony.
Andriamanitra irery no afaka mamoky ny vahoakany toa izao, Andriamanitry ny fahasoavana rehetra koa mantsy ny Tompo ka izay mahasoa dia omeny avokoa. Noho ny famokisan’Andriamanitra ny vahoakany dia tsy latsain’ny olona noho ny mosary izy. Ao amin’Andriamanitra irery ihany no ahazoana antoka ny ho voky. Koa izay noana sy mangetaheta rehetra dia antsoina indray hiverina ao Aminy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy.