Mofon’aina 18 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 20 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 17 Janoary 2022

Mofon’aina 18 Janoary 2022

Salamo 90. 1-6

JEHOVAH ANDRIAMANITRA TSY MIOVA

Tompo ô, efa fonenanay hatramin’ny taranaka rehetra Hianao. 2 Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra, Na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, Dia Andriamanitra Hianao hatramin’ny taloha indrindra ka mandrakizay. 3 Mamerina ny olona ho amin’ny vovoka Hianao ka manao hoe: Miverena, ry zanak’olombelona. 4 Fa eo imasonao ny arivo taona dia toy ny fandalon’ny omaly, Ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin’ny alina. 5 Manindao azy tahaka ny riaka Hianao torimaso izy; Amin’ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy. 6 Amin’ny maraina mamony izy, nefa mora miova; Amin’ny hariva voajinja izy ka maina.
——————
Ny mpanao salamo dia niezaka nampahafantatra ny maha-izy azy an’Andriamanitra mandrakariva. Noho ny fifandraisan’izy ireo amin’Andriamanitra dia tonga manam-pahalalana momba an’Andriamanitra izy ireo ka mizara izany amin’izay mamaky azy. Tsy miova Jehovah Andriamanitra satria
1. Fialofan’ny olony (and 1)
DIEM « Tompo ô, fialofanay hatrany hatrany Ianao »
Ny Baiboly teny frantsay dia mandika io teny hoe fialofanay io amin’ny hoe : « Refuge ». Ny hoe Refuge dia azo omena famaritana hoe : toerana afahana mitsoaka ny loza sy izay mampatahotra. Toy ny biby masiaka tany an’efitra fahizay. Toerana natao hiarovana ny aina tsy ho tratry ny loza na ny fahasiahan’ny biby arak’izany ny « Refuge » na ny fialofana. Maneho an’Andriamanitra Mpiaro ny Mpanao Salamo raha miresaka Azy ho fialofana. Azo antoka tsara aoka izany tokoa mantsy ny ao amin’Andriamanitra, afa-tahotra aman-tebiteby izay ao. Eo ambany elatry ny Tsitoha.
Tsy miova ny maha-Mpiaro an’Andriamanitra, mandraka ankehitriny dia mbola miasa miaro ny olony sy ny vahoakany Izy. Izany no mahatonga ny olona maro mialoka Aminy. Ianao koa, ao Aminy ihany mialoka dia hilamina tsara ny fiainanao.
2. Maharitra mandrakizay (and 3)
DIEM « averinao ho vovoka ny olona ka ilazanao hoe : miverena amin’izay niavianareo, rey olombelona »
Ny Mpanao Salamo dia te hampahatsiaro an’izay mamaky azy ny iray amin’izay maha-Andriamanitra an’Andriamanitra. Izy no Mpahary ny olombelona tamin’ny alalan’ny vovontany, ary Izy ihany koa no mamerina ny olombelona ho vovontany. Izy irery eto amin’izao rehetra izao no maharitra mandrakizay. Fahizian’Andriamanitra rahateo ny mandrakizay. Avy amin’izao mofonaina izao koa no ahitantsika fa izay antsoin’Andriamanitra ihany no miverina ho vovoka, fahefany irery ihany no mamerina ho vovoka. Ny fiverenana ho vovoka rahateo, hoy isika Malagasy izay dia tora-bato avy any ambony. Samy miandry ny anjarany ny rehetra. Soa fa fahefan’Andriamanitra ny mamerina ho vovoka, isika dia mahalala fa manam-pahendrena Andriamanitra mandrindra sy mandamina ny zavatra rehetra. Ekentsika fa tena hiasa am-pahendrena Izy ka mahalala izay mahasoa antsika rehetra.