Mofon’aina 17 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 18 Janoary 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina 14 Janoary 2022

Mofon’aina 17 Janoary 2022

Efesiana 4. 1-10

NY ANTSON’ILAY MPIFATOTRA NOHO NY AMIN’NY TOMPO

Ary noho izany izaho, mpifatotra noho ny amin’ny Tompo [ao amin’], dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, 2 amin’ny fanetren-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin’ny fahari-po mifandefitra amin’ny fitiavana, 3 mazoto mitana ny firaisana avy amin’ny Fanahy amin’ny fehim-pihavanana. 4 Iray ny tena, ary iray ny Fanahy, dia toy ny niantsoana anareo ho amin’ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo; 5 iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, 6 iray Andriamanitra sady Rain’izy rehetra, Izay ambonin’izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin’izy rehetra. 7 Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan’i Kristy avy isika rehetra. 8 Koa izany no ilazany hoe: “Raha niakatra ho any amin’ny avo Izy, dia nitondra olona maro ho babo Ka nanome fanomezana ho an’ny olona” (Sal. 68. 18). 9 (Ary ny amin’ny hoe ‘niakatra,’ inona moa izany, afa-tsy ny efa nidina [nidina aloha] ho any ambanin’ny tany koa? 10 Izay nidina, dia Izy koa no Ilay niakatra any ambonin’ny lanitra rehetra, hamenoany ny zavatra rehetra.)
——————
Epistilin’ny fifatorana no iantsoan’ny mpandinika Soratra Masina ny Bokin’ny Efesianina. Nifatotra noho ny filazantsara i Paoly. Na dia nifatotra aza Paoly dia mbola nanohy ny asa maha-Apostoly azy ka nanao antso ho an’ny fiangonana tany Efesosy. Mifototra amin’ireto zavatra manaraka ireto ny antson’i Paoly Apostoly
1. Antso ho amin’ny fahaiza-mitondra tena (and 1b)
DIEM « manàna fitondrantena mendrika ny fiantsoan’Andriamanitra anareo »
Nantsoin’Andriamanitra ho tonga zanany isika. Misy fitondran-tena mendrika izany zanak’Andriamanitra izany. Hita taratra teo amin’i Jesoa izany fitondran-tena mendrika ny zanak’Andriamanitra izany. Antsoin’i Paoly mba ho mendrika ny maha-zanak’Andriamanitra ny mino ka taominy hahay hitondra tena tsara.
Aretin’ny fiarahamonina ankehitriny ity tsy fahaiza-mitondra tena ity. Ary raha ny marina ny zava-misy iainan’ny olona eo amin’ny fiarahamonina dia mahasarotra ny fahaiza-mitondra tena mihitsy. Ranitina amin’ny fomba rehetra tokoa mantsy ny filàna ka maro no lavo amin’ny fakam-panahy. Ny fomba fiakanjo ankehitriny ohatra dia tena mandranitra izay tsy izy ny filàna ka na lehilahy na vehivavy dia lavo amin’izany avokoa. Ny fanabeazana ankehitriny koa dia efa tsy mametraka ho zava-tsaropady sy ho zava-tsarobidy ny maha-virijina, hany ka maro no manaotao foana. Zanak’Andriamanitra isika, handeha mba ho fitaratra ho an’ny Jentilisa ny amin’ny fahaiza-mitondra tena.
2. Antso ho amin’ny fiombonan’ny Kristianina (and 3)
DIEM « Aoka ny fihavanana no hifamatoranareo, dia hazoto hitana ny firaisana avy amin’ny Fanahy Masina ianareo »
Antso lehibe no nataon’i Paoly ny amin’ny firaisan’ny mino, ny amin’ny fiombonan’ny Kristianina. Ny zavatra rehetra manodidina ny fivavahana Kristianina dia tena mampiombona ny kristianina avokoa araka izao nandaharan’i Paoly azy izao : fiangonana iray no ivavahana (iray ny tena) – Fanahy Masina iray no miasa ao amin’ny mino rehetra (iray ny Fanahy) – lanitra iray no lova (toy ny niantsoana anareo ho amin’ny fanantenana iray) – Andriamanitra iray no ivavahana (iray ny Tompo) – Jesoa Kristy no Mpamonjy (iray ny finoana) – sakramenta iray ihany no zaraina (iray ny batisa)…Naorin’i Jesoa ho seha-piombonan’ny Kristianina ny fiangonana Kristianina sy ny fivavahana Kristianina.
Aretin’ny fiangonana sy ny fiarahamonina koa ankehitriny ity fifampiandaniana ity, mitsitokotoko ny Kristianina, misara-bazana aza ny sasany. Miantso antsika Paoly mba hanao ho zava-dehibe ny fiombonana, mpihavana rahateo isika araka ny Baiboly Dikan-teny Iombonana eto Madagasikara. Ezaka ilàna fitiavana an’Andriamanitra sy Jesoa izany, ezaka itakiana fitiavana ny fiangonana sy ny fiombonana izany. Ezaka tena ilàna fanetre-tena araka izay ambaran’i Paoly amintsika eto. Ezaka ho famaliana ny vavak’i Jesoa hoe : « Mba ho iray ihany izy rehetra ».