Mofon’aina 26 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 27 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 25 Jona 2021

Mofon’aina 26 Jona 2021

1 Petera 2. 1-10

IZAY MINO DIA TSY HO MENATRA

Koa esory ny lolompo rehetra sy ny ny fihatsaram-belatsihy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra, 2. fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny rononom-panahy tsy misy fitaka, mba hitomboanareo amin’izany ho amin’ny famonjena, 3. raha tàhiny “nanandrana ianareo fa tsara ny Tompo;” 4. Izay hatoninareo toy ny vato velona, “nolavin’ny olona, fa voafidin’Andriamanitra sady soa,” 5. ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. 6. Fa misy teny ao amin’ny Soratra Masina manao hoe: “Indro, mametraka fehizoro ao Ziona Aho, dia vato voafidy sady tsara; Ary izay mino Azy tsy ho menatra” (Isaia 28:16). 7. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino; fa amin’izay tsy mino kosa “Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano No efa tonga fehizoro” (Salamo 118:22), 8. “Ary vato mahatafintohina sy vatolampy mahasolafaka” (Isaia 8:14) ary satria tsy nanaiky ireo, dia tafintohina tamin’ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. 9. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, “fanjaka-mpisorona, firenena masina” (Eksodosy 19:6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran’ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga; 10. dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon’Andriamanitra; izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo (Hosea 2:25).
Fampianaram-pinoana lehibe momba ny maha-izy-azy an’i Jesoa ity hampianarin’i Petera ny fiangonana Kristianina eto ity. Fampianaram-pinoana milaza mazava fa Jesoa no ivon’ny famonjena ny olona. Amin’ny alalan’i Jesoa no hamonjena ny olona, koa tsy mahamenatra ny finoana Azy. Ireto no fahamarinana tsara hotadidiana

1. Tsy mahamenatra ny maha-MPINO kristianina (and 6)

« Izay mino Azy tsy ho menatra »
Tsy neken’ny jiosy ny hivavaka tamin’i Jesoa, tsy nekeny ho Andriamanitra Jesoa satria tamin’ny Jiosy dia maty Izy. Ilay fitsanganan’i Jesoa dia tsy nekeny mihitsy. Koa satria tsy nekeny ny fitsanganany dia amin’izy ireo resy Jesoa. Tsy mivavaka amin’Andriamanitra resy, tsy mivavaka amin’Andriamanitra maty izy ireo. Mahamenatra azy ireo izany. Nandresy ny fahafatesana anefa Jesoa, nitsangana tamin’ny maty Izy. Noho izany dia tsy Andriamanitra maty izany Izy fa tena Andriamanitra velona, tsy mahamenatra arak’izay niheveran’ny Jiosy azy ny mivavaka Aminy.
Isika Kristianina dia tsy menatra amin’ny maha-MPINO Kristianina antsika satria Andriamanitra velona no hinoantsika sy harahintsika.

2. Tsy hoheloina izay MINO (and 7,8)

« Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino; fa amin’izay tsy mino kosa “Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano No efa tonga fehizoro” (Salamo 118:22), 8. “Ary vato mahatafintohina sy vatolampy mahasolafaka” (Isaia 8:14) ary satria tsy nanaiky ireo »
Vato mahatafintohina Jesoa arak’izao fampianaran’i Petera izao. Izany hoe vato hitsarana izay tsy mino. Hoheloina izay rehetra tsy manaiky ny maha-Andriamanitra velona, izay tsy manaiky ny maha-Andriamanitra Mpamonjy an’i Jesoa Kristy. Mazava ny tenin’ Jesoa hoe : « izay mino Azy dia TSY HOHELOINA, fa IZAY TSY MINO KOSA DIA EFA VOAHELOKA RAHATEO, satria tsy nino ny anaran’ny Zanakalahy Tokan’Andriamanitra izy » Jao 3. 18. Tsy mahamenatra arak’izany ny mino an’i Jesoa fa antoky ny hahazoana famonjena izany, antoky ny handovana ny fiainana mandrakizay izany.