Mofon’aina 27 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 28 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Jona 2021

Mofon’aina 27 Jona 2021

2 Mpanjaka 22. 11-20

MPANJAKA TIA FIHAVANANA

Ary rehefa ren’ny mpanjaka ny teny tao amin’ilay bokin’ny lalàna, dia nandriatra ny fitafiany izy. 12. Ary ny mpanjaka nandidy an’i Hilkia mpisorona sy Ahikama, zanak’i Safana, sy Akbora, zanak’i Mikaia, sy Safana mpanoratra ary Asaia, mpanompon’andriana, hoe: 13. Mandehana ianareo, ka manontania amin’i Jehovah ho ahy sy ny vahoaka mbamin’ny Joda rehetra ny amin’ny tenin’ity boky vao hita ity, fa mafy ny fahatezeran’i Jehovah izay mirehitra amintsika noho ny tsy nihainoan’ny razantsika ny tenin’ity boky ity hanao araka izay rehetra voasoratra ho antsika. 14. Dia nandeha Hilkia mpisorona sy Ahikama sy Akbora sy Safana ary Asaia ka nankany amin’i Holda mpaminanivavy, vadin’i Saloma, zanak’i Tikva, zanak’i Harasa, mpitahiry ny fitafiana (fa nitoetra tao amin’ny tanàna ambany tany Jerosalema ravehivavy) dia niresaka taminy izy ireo. 15. Ary hoy ravehivavy taminy Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Lazao amin’ny lehilahy izay naniraka anareo ho aty amiko hoe: 16. Izao no lazain’i Jehovah: Indro, Izaho hahatonga loza amin’ity tanàna ity sy amin’ny mponina eto, dia araka izay rehetra lazain’ny boky novakin’ny mpanjakan’ny Joda. 17. Satria nahafoy Ahy izy ary nandoro ditin-kazo manitra tamin’izay andriamani-kafa ka nampahatezitra Ahy amin’izay rehetra nataon’ny tanany, dia mirehitra amin’ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy hosakanana. 18. Fa ny amin’ny mpanjakan’ny Joda izay naniraka anareo hanontany amin’i Jehovah kosa anefa, dia ambarao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ny amin’ny teny izay novakinao, 19. satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan’i Jehovah, raha nandre izay nolazaiko ny amin’izay hanjo ity tanàna ity sy ny mponina eto dia ny handravana azy sy ny hahatongavany ho fanozonana ka nandriatra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao, dia Izaho kosa efa nihaino, hoy Jehovah. 20. Koa, indro, hangoniko any amin’ny razanao ianao ary hangonina any amin’ny fasanao amin’ny fiadanana; ary ny masonao tsy mba hahita izay loza rehetra ho entiko mamaly ity tanàna ity. Dia nitondra valiny ho any amin’ny mpanjaka izy ireo.
Josia dia iray tamin’ireo mpanjaka niavaka tamin’ny fanjakan’i Joda tao Atsimo. Mbola kely izy dia efa nitondra fanjakana. Vao valo taona monja dia efa nitondra, ary naharitra 31 taona ny fanjakany. Mpanjaka tia an’Andriamanitra izy ka nitarika ny vahoaka teo ambany fifehezany tamin’ny fivavahana tamin’Andriamanitra izy. Mpanjaka tia fihavanana Josia ka

1. Nanontany ny sitrapon’Andriamanitra mandrakariva (and 11-13)

« Mandehana ianareo, ka manontania amin’i Jehovah ho ahy sy ny vahoaka mbamin’ny Joda rehetra ny amin’ny tenin’ity boky vao hita ity, fa mafy ny fahatezeran’i Jehovah izay mirehitra amintsika noho ny tsy nihainoan’ny razantsika ny tenin’ity boky ity hanao araka izay rehetra voasoratra ho antsika »
Amin’ny maha-mpanjaka azy dia tiany ho fantatra ny sitrapon’Andriamanitra ho azy sy ho an’ireo Vahoaka izay eo ambany fitarihany. Tiany ho fantatra raha mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny fiainany sy ny fitondrany ny vahoaka na tsia. Ary tsy ny azy ihany fa ny an’ireo vahoaka izay noentiny ihany koa. Mpanjaka tia an’Andriamanitra izy ka lojika izany fanontaniany izany. Ary tsy nahagaga raha toa ka naharitra teo amin’ny fanjakana an-taonany maro izy. Satria ny ezaka fahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra dia nanampy azy betsaka tamin’ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra. Ary isika mahita tsara ao amin’ny tantaran’ny Zanak’Isiraely, indrindra tamin’ny fotoan’ny fizaran’ny fanjakana ho roa fa naharitra kokoa teo amin’ny fanjakana izay mpanjaka tia fivavahana sy niezaka nanao ny sitrapon’Andriamanitra.
Mba fantaro mandrakariva koa ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao, eo amin’ny asanao, eo amin’izay hitondranao ny fiainanao. Ampifanaraho amin’izay sitrapon’Andriamanitra fantatrao ny fiainanao fa hahatsara sy hahasoa anao izany.

2. Nandray tsara ny tenin’Andriamanitra (and 18-20)

« Satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan’i Jehovah, raha nandre izay nolazaiko ny amin’izay hanjo ity tanàna ity sy ny mponina eto dia ny handravana azy sy ny hahatongavany ho fanozonana ka nandriatra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao, dia Izaho kosa efa nihaino, hoy Jehovah. 20. Koa, indro, hangoniko any amin’ny razanao ianao ary hangonina any amin’ny fasanao amin’ny fiadanana »
Nandray tsara ny tenin’Andriamanitra ny mpanjaka rehefa fantany ny sitrapon’Andriamanitra. Nitarika fanetre tena tao aminy izany. Koa noho izy nanetry tena dia nihaino azy Andriamanitra ary araka ny tenin’ny Tompo eto dia tsy isan’izay haringana izy. Tombom-pahasoavana ho an’ny mpitondra arak’izany ny fahaiza-mihaino an’Andriamanitra sy ny teniny. Miaro azy sy ny vahoakany amin’ny fandringanana izany, ary tena manome azy fiadanana.
Raha te hiadana dia henoy Andriamanitra, ankatoavy izay lazainy !