Mofon’aina 25 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 26 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 24 Novambra 2021

Mofon’aina 25 Novambra 2021

Isaia 49. 22-26

AN’I JEHOVAH NY ADINTSIKA

Izao no lazain’i Jehovah Tompo; Indro, hanandratra ny tanako amin’ny jentilisa Aho ary hanangana ny fanevako amin’ny firenena; dia hitrotro ny zanakao eo an-tratrany ireo, ary ny zanakaovavy ho entiny eny an-tsorony. 23 Mpanjaka no ho rainao mpitaiza anao, ary zanakavavin’andriana no ho reninao mpampinono anao; hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao izy ka hilelaka ny vovoka amin’ny tongotrao; Dia ho fantatrao fa Izaho no Jehovah, ka tsy ho menatra izay miandry Ahy. 24 Azo alaina eny amin’ny mahery va ny sambotra? Na ho afaka va ny babo marina? 25 Nefa izao no lazain’i Jehovah: Na dia ny sambotry ny mahery aza dia halaina ihany, ary ho afaka ny babon’ny mpandrombaka; fa Izaho no hiady amin’izay miady aminao, ary Izaho no hamonjy ny zanakao. 26 Sady hampihinaniko ny nofon’ny tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leon’ny ran’ny tenany ihany ireny, toy ny amin’ny ranom-boaloboka; dia ho fantatry ny nofo rehetra fa Izaho Jehovah no Mpamonjy anao, ary Ilay Maherin’i Jakoba no Mpanavotra anao.
——————
Anisan’ny teny malaza ao amin’ny Testamenta Taloha ny hoe : « Jehovah hiady ho anareo, fa hianareo kosa hangina » Eks 14. 14. Andriamanitry ny tafika ny Tompo teo amin’ny Vahoaka Isiraely. Rehefa niaraka tamin’Andriamanitra ny vahoaka Isiraely, dia nasehon’ny tantara fa tsy nisy fahavalo naharesy azy. Eto amin’izao mofonaina izao dia ambaran’Isaia fa « Jehovah no hiady amin’izay miady amin’ny vahoakany » and 25. Miandany amin’ny vahoakany mandrakariva Andriamanitra ka raha Jehovah tokoa no miady amin’ny fahavalontsika dia
1. Mampandresy antsika Izy (and 26)
« Sady hampihinaniko ny nofon’ny tenany ihany izay mampahory anao »
Tsy hay hazavaina ny fiasan’Andriamanitra rehefa handresy ny fahavalony Izy. Tsitoha rahateo moa Andriamanitra, ao Aminy avokoa ny hery sy fahefana rehetra ka tsy hay tohaina Izy. Misy fotoana ampiasain’Andriamanitra ny zava-boahary hanampy ny vahoakany handresy ny fahavalony. Misy fotoana ampiasain’Andriamanitra ny firenena hafa handresy ny fahavalon’ny vahoakany. Maro ny fomba ho entin’Andriamanitra miasa, mandresy ny fahavalony. Tsy tankatry ny saina hazavaina ireny matetika. Ny zava-dehibe fotsiny dia ny mahalala fa rehefa raisin’Andriamanitra an-tànana ny adin’ny vahoakany dia fandresena mandrakariva no vokatr’izany. Tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy no nandresen’Andriamanitra ny fahafatesana, ilay fahavalo farany horesena. Na ny fahafatesana aza dia resintsika rehefa miaraka amin’Andriamanitra isika.
2. Mampahafantatra ny tenany amin’ny fahavalontsika Izy (and 26)
« Dia ho fantatry ny nofo rehetra fa Izaho Jehovah no Mpamonjy anao, ary Ilay Maherin’i Jakoba no Mpanavotra anao »
Ny tanjon’ny asan’Andriamanitra rehetra dia ny hahatonga ny olona rehetra hahafantatra an’Andriamanitra. Hahafantatra an’Andriamanitra sy ny heriny, hahafantatra izay maha-izy azy an’Andriamanitra. Rehefa fantatry ny olona mantsy Andriamanitra noho ny asany dia tonga hanaiky an’Andriamanitra izao rehetra izao, ho tonga hino an’Andriamanitra izao rehetra izao. Raha miady amin’ny fahavalontsika Andriamanitra dia mazava ny tanjony, ho fantatrao sy ny fahavalonao ny hery sy ny fahefany. Tsy misy asan’Andriamanitra ka tsy nikendry ny hahafantaran’ny olona an’Andriamanitra. Ary rehefa fantatry ny olona Andriamanitra dia inoany. Meteza iara-miasa amin’Andriamanitra, indrindra amin’ny ady hatrehintsika mba hahafantaran’ny olona rehetra an’Andriamanitra Tompontsika.