Mofon’aina 24 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 25 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 23 Novambra 2021

Mofon’aina 24 Novambra 2021

Kolosiana 1. 21-23

JESOA NO ZANAK’ANDRIAMANITRA MPAMPIHAVANA

Ary hianareo, izay olon-ko azy fahiny sy fahavalo tamin’ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy, no efa nampihavaniny ankehitriny 22 tao amin’ny tenan’ny nofony, tamin’ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanan-tsiny amam-pondro eo anatrehany, 23 raha maharitra amin’ny finoana hianareo ka mafy orina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin’ny fanantenana avy amin’ny filazantsara, izay efa renareo sady notorina eny ambanin’ny lanitra rehetra eny; ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo.
——————
Iray amin’ny fampianaram-pinoana nampianarin’i Paoly eto amin’izao Kol 1 izao ny amin’ny maha-Mpampihavana an’i Jesoa Kristy. Jesoa tokoa no nirahin’Andriamanitra hampiavana Aminy izao tontolo izao. Ilay olombelona noharian’Andriamanitra dia tonga fahavalon’Andriamanitra noho ny fahotana. Tsy foin’Andriamanitra ho ringana anefa io olombelona nohariany io ka nitady ny fomba rehetra Izy hihavanana aminy indray. Ny fomba nahomby indrindra nampihavanan’Andriamanitra ny tenany tamin’ny olombelona nohariana dia tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy zanany. Vitan’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana izany asa fampihavanana izany. Jesoa tokoa no zanak’Andriamanitra mpampihavana ka
1. Nihatra tamin’ny ainy izany asa fampihavanana izany (and 21,22)
« Ary hianareo, izay olon-ko azy fahiny sy fahavalo tamin’ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy, no efa nampihavaniny ankehitriny 22 tao amin’ny tenan’ny nofony, tamin’ny fahafatesana »
Fahafatesana no tambin’ny ota. Rehefa nanapaka fifandraisana tamin’Andriamanitra ny olombelona noho ny herin’ny fahotana dia tafiditra ny fahafatesana. Raha tiana anefa ny hamerina izany fifandraisana sy fihavanana amin’Andriamanitra izany dia tsy maintsy misy sorona atao. Nanolo-tena ho solo-voina Jesoa mba hahatanteraka araka ny tokony ho izy izany fampihavanana izany. Izy Jesoa no nividy tamin’ny alalan’ny ainy izany asa fampihavanana izany. Noho ny fahafatesan’i Jesoa, solo-voina dia tonga afaka mihavana amin’Andriamanitra indray isika olombelona. Sarobidy izany asa fanoloran-tenan’i Jesoa izany, noho io asany io no nahatanteraka ny fampihavanana antsika rehetra tamin’Andriamanitra indray. Isaorana mandrakariva anie Jesoa !
2. Naniraka antsika ho solontenany hampihavana koa (and 23)
« Izay efa renareo sady notorina eny ambanin’ny lanitra rehetra eny; ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo »
Hitory ny filazantsara hampahatsiaro ny olona rehetra fa efa nampihavana ny olona rehetra tamin’Andriamanitra Jesoa no ambaran’i Paoly fa niantsoana azy ho Apostoly : ho mpanompo. Ny fitoriana ny filazantsara mantsy dia tena fampahatsiarovana fa efa tanteraka ny asa fampihavanana amin’Andriamanitra no antso ihany koa amin’izany fihavanana amin’Andriamanitra izany mandrakariva. Asa fototra maha-mpitory filazantsara ny hampahatsiaro mandrakariva fa efa vita fihavanana amin’Andriamanitra izao rehetra izao noho ny amin’i Jesoa. Asa fototra maha-mpitory filazantsara koa ny mitaona ny olona hihavana mandrakariva amin’Andriamanitra. Indrindra ireo izay mbola lavitra an’Andriamanitra. Noho izany, aoka tsy misy na iza na iza avelantsika tsy ho vita fihavanana amin’Andriamanitra. Handeha hikelezana aina ny hampihavana ny olona rehetra amin’Andriamanitra.