Mofon’aina 26 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 27 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 25 Novambra 2021

Mofon’aina 26 Novambra 2021

Amosa 9. 11-15

ANDRIAMANITRA MPANANGANA NY RAVA

Amin’izany andro izany dia hatsangako indray ny trano-bongon’i Davida izay efa nianjera, ary hotampenako ny efa banga ao; Ary hamboariko izay efa rava aminy, ka hataoko tahaka ny taloha izy, 12 Mba hananany izay sisa amin’i Edoma sy amin’ny jentilisa rehetra, izay hantsoina amin’ny anarako, hoy Jehovah, Izay manao izany. 13 Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, Izay hahatraran’ny mpiasa tany ny mpijinja, ary ny mpanosihosy voaloboka hahatratra ny mpamafy; Ny tendrombohitra hipoipoitra ranom-boaloboka, ary ny havoana rehetra hiempo. 14 Ary hampodiko ny Isiraely avy amin’ny fahababoana, dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka honina ao, ary hanao tanim-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy; Hanao saha koa izy ka hihinana ny vokatra. 15 Eny, hamboleko ao amin’ny taniny izy, ka tsy hongotana amin’ny taniny izay nomeko azy intsony izy, Hoy Jehovah Andriamanitrao.
——————
Amosa dia mpaminany nirahin’Andriamanitra haminany tao amin’ny fanjakana Avaratra. Eto amin’izao mofonaina izao izy dia nampitondraina hafatra mahakasika ny fananganana indray izay potika sy ravan’ny fahababoana. Andriamanitra mpanangana ny rava dia
1. Mitahy ny vahoakany (and 13)
« Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, Izay hahatraran’ny mpiasa tany ny mpijinja, ary ny mpanosihosy voaloboka hahatratra ny mpamafy; Ny tendrombohitra hipoipoitra ranom-boaloboka, ary ny havoana rehetra hiempo »
Ny fahatraran’ny mpiasa tany ny mpijinja, ny mpanosihosy ny mpamafy dia tena mariky ny fitahian’Andriamanitra ny fambolena. Ny fipoiran’ny ranom-boaloboka avy any an-tendrombohitra dia endriky ny fitahian’Andriamanitra. Andriamanitra mitahy ny asa fambolena no tena tian-kambara eto. Rehefa mamerina amin’ny laonin’ny fiainan’ny vahoakany Andriamanitra dia mitahy izany vahoakany izany, ka ny endriky hita maso amin’ny fitahian’Andriamanitra dia mahakasika mihitsy izay foto-pivelomany. Raha manangana izay rava eo amin’ny fiainantsika koa Andriamanitra dia mirotsaka mihitsy mitahy izay asa fivelomantsika. Rehefa mahatsiaro ny fameloman’Andriamanitra azy mantsy ny vahoakany dia tsy miala amin’ny Tompo ka mandeha mitady fitahiana any amin’ny andriamani-tsy izy intsony. Andriamanitra irery ihany koa no afaka mitahy ny asa ho enti-mamelona ny tena.
2. Miaro ny vahoakany sy ny taniny (and 15)
« Eny, hamboleko ao amin’ny taniny izy, ka tsy hongotana amin’ny taniny izay nomeko azy intsony izy, Hoy Jehovah Andriamanitrao »
Mifamatotra mandrakariva amin’ny tany nomen’Andriamanitra ny zanak’Isiraely ny teny fanekeny. Teny fanekena izay nampanantena ho an’ny vahoakany fitahiana. Rehefa mifikitra amin’Andriamanitra ny zanak’Isiraely dia tsy voakitikitika ny taniny. Rehefa mahafoy an’i Jehovah ny vahoakany dia tsy azo antoka ny fihazonana ny taniny. Eto ny Tompo dia manome toky fa sady hiaro ny vahoakany no hiaro ny taniny tsy ho lasam-pahavalo. Mihazona ny teny fanekeny ny Tompo. Averina amin’ny fiadanana arak’izany ny vahoakan’Andriamanitra. Mifamatotra amin’ny tany nomen’Andriamanitra mantsy ny hampiadana ny vahoakan’Andriamanitra. Andriamanitra miaro ny vahoakany ny Tompo, noho ny teny fanekena nataony dia tsy maintsy miaro ny vahoakany hatrany izy. Jesoa raha teto anivontsika dia nanamafy izany fiarovan’Andriamanitra izany raha niteny fa « Homba mandrakariva ».