Mofonaina 25 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 26 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 24 Desambra 2020

Mofonaina 25 Desambra 2020

MATIO 2.6-12

Ny Magy , rehefa nahita an’i Jesoa zazakely

6 Ary hianao, ry Betlehema, tanin’ ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin’ ny andrianan’ ny Joda hianao tsy akory; Fa avy ao aminao no hivoahan’ izay anankiray ho Mpanapaka, Ka Izy no ho Mpiandry ny Isiraely oloko.7 Dia nampaka ny Magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehoan’ ilay kintana.8 Dia naniraka azy hankany Betlehema izy ka nanao hoe: Andeha, fotory tsara ny amin’ ilay Zazakely; koa rehefa hitanareo Izy, dia ambarao amiko, mba hankanesako any koa hiankohoka eo anatrehany.9 Ary rehefa nandre ny tenin’ ny mpanjaka izy ireo, dia lasa; ary, indro, ilay kintana hitany teny atsinanana nialoha azy mandra-pijanony teo ambonin’ izay nitoeran’ ny Zazakely.10 Ary nony nahita ny kintana izy, dia nifaly indrindra.11 Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny Zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany; ary nony efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny, dia nanolotra zavatra ho Azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora.12 Ary rehefa notoroan’ Andriamanitra hevitra tamin’ ny nofy izy tsy hiverina any amin’ i Heroda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin’ ny fonenany.

.

Nanaraka ny dian’ilay kintana nataon’Andriamanitra ho mpitari-dàlana azy ,mandra-pahita ilay Mpanjaka vao teraka ireo Magy .Hitany tokoa izay notadiaviny , ary raha vao tonga ireo dia :

1-Niankohoka teo anatrehany

Izany no nataony ho fanomezam-boninahitra sy fanekeny ny maha- Mpanjaka an’i Jesoa zazakely . Fotoana sarobidy eo amin’ny fiainantsika ny fahaterahan’ny Mpamonjy . Andeha isika haneho fanajana Azy . Tsara ihany ny maneho izany amin’ny fitafiana vaovao sy ny fanaovana fety . Aoka anefa mba tsy ho zary lasa fomba ivelany fotsiny izany . Ny tena zava-dehibe dia ny fanehoam-panajana Azy amin’ny fo sy fanahy ary amin’ny hery rehetra . Izany no fiankohofana Aminy. Raha ekentsika fa Izy tokoa no Mpanjaka dia tsy ho amin’ny vanim-potoanan’ny Krismasy ihany no tokony hanajana Azy manokana fa amin’ny fotoana rehetra isehoany sy hanatrehana Azy .

2-Nanolotra fanomezana sarobidy

Nanokatra ny fitehirizan-drakiny izy ireo ka nanolotra fanomezana sarobidy , araka izay efa nomaniny avy . Jentilisa izy ireo nefa nahafoy zava-tsarobidy ho an’ Andriamanitra . Ho ambakany ve isika ? Azo heverina fa ny tsy fahafenoan’ny fanolorantena no mahatonga ny olona ho kahihitra sy tsy mahafoy hanaovana ny asan’ Andriamanitra , na dia manan-katao aza izy. Zava-dehibe eo anatrehan’ Andriamanitra ny fanolorantena . « Koa amin’izany , mangataka aminareo aho ry rahalahy , noho ny famindrampon’ Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona , masina , sitrak’ Andriamanitra , dia fanompoam-panahy mety ahtaonareo izany » (Rom 12.1) .

Fanontaniana :

Inona no zava-tsarobidy atolotrao ho an’ny Tompo ?
Source: Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM