Mofonaina 24 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 25 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 23 Desambra 2020

Mofonaina 24 Desambra 2020

Salamo 2. 7-12

JESOA ARAKA NY MPANAO SALAMO

“Hilaza zava-boatendry Aho; Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Ianao, Izaho niteraka anao androany. Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran’ny tany ho fanananao. Hotorotoroinao amin’ny tehim-by izy: toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy.” Ary amin’izany dia hendre ianareo, ry mpanjaka; minoa anatra ianareo, ry mpitsaran’ny tany. Manompoa an’i Jehovah amin’ny fahatahorana, ary mifalia amin’ny fangovitana. Manoroha ny Zanaka, fandrao ho tezitra Izy, ka ho very eny an-dàlana ianareo; fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy.
Isika dia efa nilaza tany aloha fa miivo eo amin’i Jesoa ny Soratra Masina. Mifantoka amin’i Jesoa ny hafatry ny Soratra Masina. Ny mpanao salamo dia resy lahatra fa Jesoa dia

1. Zanak’Andriamanitra (and 7)

“Hilaza zava-boatendry Aho; Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Ianao, Izaho niteraka anao androany”
Andriamanitra Ray no miteny eto. Izy no manamafy ny maha-Zanany an’i Jesoa. Zavatra sarotra ny nanaiky izany teo amin’ny jiosy. Rehefa nanambara ny tenany ho Andriamanitra aza dia antony saika hamonoana Azy izany. Efa hatrany amin’ny Testamenta Taloha no efa nolazaina mialoha fa Jesoa no Mesia, ilay Zanak’Andriamanitra tonga hamonjy izao tontolo izao. Tsy tokony hampisalasala intsony izany. Tsy tokony hampiady hevitra intsony izany.

2. Mahery (and 8,9)

“Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran’ny tany ho fanananao. Hotorotoroinao amin’ny tehim-by izy: toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy.”
Manana hery sy fahefana manome izay hangatahina Aminy Jesoa amin’ny Maha-Andriamanitra Azy. Manana hery sy fahefana hanorotoro ny fahavalony koa Izy. Andriamanitra mahery Izy. Sady afaka manasoa no afaka mandringana koa. Soa fa ny heriny dia nampiasainy hamonjena izao tontolo izao

3. Mahasambatra (and 12)

“Sambatra izay rehetra mialoka aminy”
Amin’ny Maha-zanak’Andriamanitra an’i Jesoa, naterany araka ny voasoratra dia manana ny Faha-izi-an’Andriamanitra Izy. Afaka miantoka izay hahasambatra ireo mialoka Aminy. Andriamanitra ihany mantsy no manana fahasambarana, Izy koa no afaka manome izany. Tombony lehibe ny mino an’i Jesoa, fomba tsotra hahasambatra izany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina