Mofonaina 26 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 28 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 25 Desambra 2020

Mofonaina 26 Desambra 2020

Galatiana 4. 1-7

ZANAK’ANDRIAMANITRA ISIKA

Ary hoy izaho: Raha mbola zaza ny mpandova, dia tsy hafa noho ny andevo izy, na dia tompon’ny zavatra rehetra aza; fa fehezin’izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatongan’ny fetr’andro voatendrin’ny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza, dia nandevozin’ny abidim-pianaran’izao tontolo izao; fa rehefa tonga ny fotoan’andro, dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin’ny lalàna, hanavotany izay ambanin’ny lalàna, mba handraisantsika ny fananganan’anaka. Ary satria zanaka ianareo, dia nirahin’Andriamanitra ho ato am-pontsika ny Fanahin’ny Zanany, miantso hoe: Aba, Ray o. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao, fa zanaka: ary raha zanaka, dia mpandova koa noho ny ataon’Andriamanitra.

Tombontsoa lehibe iray ho an’ny Kristianina ny maha-zanak’Andriamanitra azy. Tombontsoa satria

1. Omen’Andriamanitra ny Fanahiny (and 6)

“Ary satria zanaka ianareo, dia nirahin’Andriamanitra ho ato am-pontsika ny Fanahin’ny Zanany, miantso hoe: Aba, Ray o”
Ny Zanak’Andriamanitra ihany no omena ny Fanahin’Andriamanitra. Ho an’ny Zanak’Andriamanitra ihany ny Fanahy Masina. Tsy ny olona rehetra arak’izao no itoeran’ny Fanahin’Andriamanitra fa ny Zanak’Andriamanitra irery ihany. Noho io Fanahin’Andriamanitra io dia sahy miantso an’Andriamanitra ho raintsika isika. Mora fantatra arak’izany ny Zanak’Andriamanitra, jerena ao aminy fotsiny ny Fanahy Masina. Io Fanahin’Andriamanitra io rahateo no mibaiko sy mitarika ny tena Zanak’Andriamanitra. Hoy mantsy Paoly: “izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no Zanak’Andriamanitra”

2. Mandova an’Andriamanitra (and 7)

“Ka dia tsy mpanompo intsony ianao, fa zanaka: ary raha zanaka, dia mpandova koa noho ny ataon’Andriamanitra”
Noho ny amin’i Jesoa dia tonga Zanak’Andriamanitra. Mazava tsara fa anisan’ny antony nananganan’Andriamanitra antsika ho Zanany dia satria manana lova be Izy ka tiany handova izany isika. Ny fiainana mandrakizay izany lova izany. Tiany hisitraka io lova io isika ka natsangany ho Zanany.
Sambatra isika fa efa manana lova hovantanina rahatrizay, ka na tsy manana na inona na inona aza isika eto amin’izao tontolo izao, noho isika Zanak’Andriamanitra dia manana lova any an-danitra isika. Raha samy hiady lova ihany, aleo miady handova an’Andriamanitra.
Source: Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM