Mofon’aina 24 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 25 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 23 Jona 2021

Mofon’aina 24 Jona 2021

Asan’ny Apostoly 17. 1-9

NY ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA

Ary rehefa nandeha namaky an’i Amfipolia sy Apolonia izy, dia tonga tao Tesalonika, ary nisy synagogan’ny Jiosy tao. 2. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony; ary Sabata telo no niadiany hevitra avy amin’ny Soratra Masina tamin’ny olona tao. 3. Dia nanambara izy ka naneho marimarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin’ny maty Kristy; ary Jesoa, Izay toriko aminareo, hoy izy, no Kristy. 4. Ary ny sasany tamin’ireo dia nino ka nanampy ho isan’ny mpianatr’i Paoly sy Silasy, ary maro be koa tamin’ny jentilisa* izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin’ny vehivavy nanan-kaja. [* Grika: Grika] 5. Fa nialona ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena ary nahavory vahoaka betsaka, dia nampitabataba ny tanàna ka namely ny tranon’i Jasona ary nitady hamoaka azy roa lahy ho ao amin’ny olona. 6. Ary raha tsy nahita azy roa lahy izy, dia nisarika an’i Jasona sy ny rahalahy sasany ho ao amin’ny lehiben’ny tanàna ka niantso mafy hoe: Tongay koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo; 7. ary efa nampandrosoin’i Jasona izy, ka izy rehetra ireo manohitra ny tenin’i Kaisara, satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa, dia Jesoa. 8. Dia taitra ny vahoaka sy ny lehiben’ny tanàna, raha nahare izany. 9. Ary rehefa nasainy nametraka antoka Jasona sy ny sasany teo aminy, dia navelany handeha izy.
Ny bokin’ny Asan’ny Apostoly dia boky mitantara amintsika ny ezaka nataon’ireo Apostoly tamin’ny fitoriana ny Filazantsara. Rehefa tena nandeha nitory ny filazantsara izy ireo dia nahita fahombiazana tamin’izany. Ambaran’izao mofonaina izao fa « Ary ny sasany tamin’ireo dia nino ka nanampy ho isan’ny mpianatr’i Paoly sy Silasy, ary maro be koa tamin’ny jentilisa izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin’ny vehivavy nanan-kaja » and 4. Ny hoe maro be dia ho enti-milaza fa tena maro ny olona nandray ny finoana sy ny filazantsara izay notoriana taminy. Raha vao miresaka fitoriana ny filazantsara isika dia tsy tokony hohadinoina izao : ny fitoriana ny filazantsara dia

1. Asa ilàna fotoana maharitra (and 1,2)

« Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony; ary Sabata telo no niadiany hevitra avy amin’ny Soratra Masina tamin’ny olona tao »
Tsy zavatra vonjivonjena ny asa fitoriana ny filazantsara. Tena asa ilàna fotoana tokoa izany. Eto amin’izao mofonaina izao dia ambaran’i Lioka fa sabata telo Paoly no nitory ny filazantsara tao Tesalonia. Ny hoe sabata 3 dia ho enti-manondro herinandro telo, izay midika hoe 21 andro eo farafahakeliny. Naharitra fotoana ela toa izany Paoly raha nampianatra tao amin’ny synagogan’ny Jiosy izy. Na dia nialonan’ireo Jiosy aza Paoly noho ny fahamarinan’ny fampianarany dia nampianatra izy fa tena ilàna fotoana ny fitoriana ny filazantsara sy ny fampianarana ny tenin’Andriamanitra.
Raha te hahazo vokatra tsara amin’ny fitoriana ny filazantsara, raha te hahomby dia zava-dehibe ny manao izany tsy amin’ny fahamaikana sy vonjivonjena. Tena sarobidy ny fanokanana fotoana manokana ka hampianarana marina ny tenin’Andriamanitra.

2. Asa handresen-dahatra fa Jesoa no Kristy (and 3)

« Dia nanambara izy ka naneho marimarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin’ny maty Kristy; ary Jesoa, Izay toriko aminareo, hoy izy, no Kristy »
Mazava tsara fa ny ivon’ilay fitoriana ny filazantsara dia ny filazana amin’izay itoriana fa Jesoa no Kristy. Fotoana very maina arak’izany, ary tena tsy fahombiazana ny asa fitoriana ny filazantsara ka tsy hahaizan’ny olona ny maha-izy Azy an’i Jesoa. Taominy sy tarihina ho eo amin’i Jesoa arak’izany izay itoriana ny Filazantsara. Raha miresaka ny amin’i Jesoa koa dia Jesoa nijaly noho ny fahotantsika sy Jesoa nandresy ny fahafatesana no tena ifatohan’ny fitoriana ny Filazantsara.
Hangataho ny herin’ny Fanahy Masina dia hahazo fomba maro, traikefa samihafa amin’ny fitoriana ny filazantsara isika. Ny Fanahy Masina no tena mampianatra ny olona ny amin’i Kristy. Koa herezo ry havana, noho ny asan’ny Fanahy Masina fa hahay handresy lahatra olona maro isika hanaiky fa Jesoa no Mesia.