Mofon’aina 23 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 24 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 22 Jona 2021

Mofon’aina 23 Jona 2021

Ohabolana 23. 26-35

IZAY HANGATAHIN’ANDRIAMANITRA AMINTSIKA

26Anaka, aoka hatoky ahy ny fonao ary aoka ny masonao hifaly amin’ny sori-dalako. 27Fa mampidi-doza toy ny hady lalina ny mpivarotena ary toy ny lava-pantsakana ety ny vehivavy vadin’olona ; 28manotrika toy ny mpangalatra ireo, ary manamaro ny lehilahy mpanitsakitsa-bady. 29Ho an’iza ny alahelo? Ho an’iza ny nenina? Ho an’iza ny fifandirana? Ho an’iza ny toloko? Ho an’iza ny ratra tsy amin’antony? Ho an’iza ny maso mandroroa? 30Ho an’izay mitaraikiraiky amin’ny divay sy ho an’izay tsy mitsaha-manandrana fisotro mifangaro misy alikaola. 31Aza lia-mijery ny divay mena izay manganohano ao anaty kaopy. Hikoriana moramora ao an-tendanao izy, 32nefa amin’ny farany hanaikitra toy ny bibilava ary hanindrona toy ny menarana misy poizina. 33Hahita zavatra hafahafa ny masonao; ary resaka mifanjevo no avoakan’ny eritreritrao. 34Hihevi-tena ho any afovoan’ny ranomasina ianao ka ho toy ny mihevaheva eny an-tampon’ny lain-tsambo. 35Dia hoy ianao anakampo hoe: “Nisy nikapoka aho nefa tsy naharary! Nisy nively aho nefa tsy tsaroako akory! Raha vantany vao taitra ange aho, dia hangataka hisotro indray!”
Tokony hotsaroantsika mandrakariva fa ny bokin’ny Ohabolana dia toy ny resaka ifanaovan’ny ray amin’ny zanaka. Fananarana ataon’ny ray amin’ny zanany. Ilay Ray dia ho enti-manondro an’Andriamanitra, ilay zanaka kosa dia ny vahoaka Isiraely. Avy amin’izao mofonaina izao isika no mahita fa ireto no takian’Andriamanitra amintsika

1. Ny fontsika (and 26a)

« Anaka, aoka atolory ahy ny fonao »
Raha vao miresaka fo isika dia ireto zavatra efatra ireto no mifamatotra amin’ny fo : fitiavana – fikasana – faniriana – faiziana. Izany rehetra izany no takian’Andriamanitra atolotra Azy. Ny maha-olona manontolo mihitsy arak’izany no takian’Andriamanitra omena Azy. Rehefa atolotra ho an’Andriamanitra tokoa mantsy ireo dia ampiasain’Andriamanitra, na miasa ho an’Andriamanitra.
Tsy manery anefa Andriamanitra eto raha mangataka ny hanolorana ny fon’ny olona ho Azy. Sitrapon’ny olona, tsy terena amin’izany izy.

2. Ny fotoantsika (and 26b)

DIEM « aoka ny masonao handinika ny làlako »
Ny hoe mandinika dia mila fotoana ela, hifantohana amin’ny zavatra iray. Eto dia ny làlan’Andriamanitra no dinihina. Misy fikelezan’aina manokana raha mandroso mitory. Izany fikelezana aina izany anefa mitaky fotoana. Noho izany ny fikelezanaina amin’izay handinihana ny tenin’Andriamanitra no mahamaika ny fiangonana.
Raha mbola manana hery sy tanjaka ho enti-mihetsika, handeha atao ho zava-dehibe ny manome izany ho an’ny Tompo. Toa izany koa ny fotoana. Ireo rehetra ireo mantsy rehefa tsy ampiasain’Andriamanitra, dia ampiasain’ilay ratsy.