Mofon’aina 23 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 24 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 22 Jolay 2021

Mofon’aina 23 Jolay 2021

AMOSA 7.10-17

Ny mpaminany nantsoin’Andriamanitra

1-Andriamanitra maniraka azy

« saingy nalain’i Jehovah tany am-piandrasana ondry ka nataony hoe : mandehana ka maminania… » (and 15)

Amazia mpisorona tao amin’ny alitaran’ombilahikely volamena tao Betela , izay alitaran-tsampy no nandroaka an’i Amosa tsy haminany tao Betela . Tamin’izany no namalian’i Amosa an’i Amazia fa tsy mpaminany izy , tsy mpianatry ny mpaminany fa Jehovah no niantso sy naniraka azy haminany . Olona nantsoin’Andriamanitra hitondra hafatra amin’ny Anarany eo amin’ny vahoaka ny mpaminany fa tsy olona manira-tena akory . Tsy safidy ihany koa ny fitondrana hafatra amin’ny Anaran’Andriamanitra fa fankatoavana ny irak’Andriamanitra . Tahaka izany no nataon’i Jesoa Kristy nanatanteraka ny iraky ny Ray tamin’ny fankatoavana tanteraka.

2-Milaza marina ny Tenin’Andriamanitra

« Koa izao no lazain’i Jehovah …ary ny Israely hobaboina hiala amin’ny taniny tokoa » (and17)

Nambaran’i Amosa mpaminany mazava teo anatrehan’i Amazia ny hafatr’i Jehovah momba ny hahafatin-tsabatra an’i Jeroboama mpanjakan’Israely (and11) sy ny hahababo ny vahoaka . Nahatezitra an’i Amazia izany teny nataon’i Amosa izany , kanefa tsy maintsy manambara ny Tenin’i jehovah i Amosa mpaminany . Araka izany , ny mpaminany marina , mpitondra hafatr’Andriamanitra dia tsy maintsy manambara marina ny hafatr’ Andriamanitra nampitondraina azy na dia mahatezitra sy milaza loza ho an’ny olona izay mihaino azy aza izany . Ary modely tamin’izany filazana marina ny Tenin’Andriamanitra izany i Jesoa Kristy .

Fanontaniana :

Inona avy ireo antony mahatonga ny olona handà sy hankahala mpaminany marina?