Mofon’aina 22 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 23 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 21 Jolay 2021

Mofon’aina 22 Jolay 2021

EFESIANA 4.1-6

Ny toetran’ny olom-boantso

1-Mifankatia

« Amin’ny fanetre-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin’ny … » (and2)

Ny fitiavana sy ny fifankatiavana ambara eto dia miainga amin’ny fitiavana marina an’i Jesoa Kristy sy ireo olona izay novidiany tamin’ny Rany . Izany fitiavana izany no antoka hahaizan’ny olona miaina ny fanetretena , ny fahalemem-panahy , ny faharetana , ny fandeferana . Tsy ho hain’ny olona tsy manana fitiavana marina an’i Jesoa Kristy ny hanana ireo toetra ireo amin’ny fifandraisana amin’ny mpino tahaka azy . Rehefa tsy manana ny fitiavan’iKristy ny olona dia tsy mahay miara-monina amin’ny hafa , eny fa na dia ireo mpino kristiana tahaka azy aza. Koa toetran’ny olona miaina ny fiantsoana ny fitiavana an’i Kristy izay aseho amin’ny fahaizana miara-miaina amin’ny hafa .

2-Miray saina

« mazoto mitana ny firaisana avy min’ny Fanahy amin’ny fehim-pihavanana » (and3)

Ny firaisana avy amin’ny Fanahy dia toetra foronin’ny asan’ny Fanahin’Andriamanitra vokatry ny fahatsapan’ny mpino fa miombona finoana sy fanantenana noho ny fiantsoana izy ireo . Azon’ny mpino atao ny mampitombo izany amin’ny alalan’ny fifankatiavana , ary azo atao ihany koa ny manimba izany amin’ny fitiavan-tena , fiavonavonana … Ka ny toetran’ny olom-boantso miombona ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy dia ny firaisan-tsaina avy amin’ny Fanahy Masina . Mitombo hatrany izany arakaraky ny fahatsapan’ny tsirairay fa mpiray fanantenana handova ny fiainana mandrakizay izy ireo . Koa miraisa saina .

Fanontaniana :

Inona no antony mahatonga fisaraha-tsaina eo amin’ny samy kristiana ao am-piangonana?