Mofon’aina 21 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 22 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 20 Jolay 2021

Mofon’aina 21 Jolay 2021

MARKA 10.46-52

Ny olona mandre ny antsom-pamonjen’iJesoa Kristy

1-Maika hanatona Azy

« Dia nanary ny lambany izy ka niantsambotra nankeo amin’i Jesoa » (and50)

Rehefa avy niantso famindrampo tamin’i Jesoa Zanak’i Davida i Bartimeo jamba ,dia nanary ny lambany sy niantsambotrambotra nanatona an’i Jesoa . Nafoiny ny lamba firakofany , fanangonany sakafo sy vola fanomezana azony , satria maika handray ny famonjena avy amin’i Jesoa Kristy izy . Rehefa mandre ny antsom-pamonjen’i Jesoa Kristy ny olona dia tokony ho maika hanatona an’i Jesoa , mahafoy izay zavatra heverina ho sarobidy eo amin’ny fiainana aza noho ny hamehana handray ny famonjena . Koa araraoty ny fanatonana an’i Jesoa Kristy Mpamonjy . Aza avela hisy hahasakana ana amin’ny fanatonana Azy mba hahazoanao famonjena .

2- Manambara Aminy ny faniriany

« …Rabony ô, ny mba hampahiratina ny masoko » (and51).

Rehefa tonga teo amin’i Jesoa Kristy i Bartimeo jamba dia nanontanian’i Jesoa azy izay iriny . Tamin’izany , dia tsy nisalasala i Bartimeo nanambara ny hetahetany dia ny hampahiratina ny masony . Noraisin’i Jesoa ho endriky ny finoana avokoa izany nataon’i Bartimeo izany ka dia sitrana izy . Rehefa matoky sy mino fa i Jesoa Kristy tokoa no Mpamonjy ny olona manatona Azy , dia ho tonga amin’izany olona izany ny famonjena . Mariky ny finoana ny fanatonana sy ny fanambarana amin’i Jesoa Kristy ny olana izay mahatery ny olona . Koa manatona an’iJesoa Kristy amin’ny finoana tsy misy fisalasalana . Ambarao azy ny olana dia hovonjena ianao .

Fanontaniana :

Inona ny fihetsika raha mandre ny amin’i Jesoa Kristy Mpamonjy ?