Mofon’aina 20 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 21 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 19 Jolay 2021

Mofon’aina 20 Jolay 2021

Ny olom-boantso ho amin’ny fahafahana

« Fa tanteraka amin’ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao : tiava ny namanao tahaka ny tenanao » (and14)

Olona afaka ny kristiana . Andriamanitra no niantso azy ho amin’ny fahafahana amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesoa Kristy Mpamonjy sy Mpanafaka. Nahafahana avy tamin’ny fanandevozan’ny ota ny lalana , ny fahafatesana ny mpino. Tonga zanak’ Andriamanitra ny olona afaka sy ny hitia ny rahalahy . Ny fahafahana kristiana dia mikendry fanompoana an’Andriamanitra sy fitiavana ny rahalahy dia ny samy mpino kristiana izany . Tsarovy , fa ny fahafahana kristiana dia tsy fanatanterahana ny sitrapon’ny tena akory fa fanompoana an’Andriamanitra sy fitiavana ny hafa.

2-Manaiky hotarihan’ny Fanahy

« Fa hoy izaho : « mandehana araka ny Fanahy , dia tsy hahatanteraka ny ilan’ny nofo ianareo » (and16)

Rehefa tonga olona afaka ny kristiana dia manana fiainambaovao noho ny fitarihan’ny Fanahy Masina . Sady hery miaro ny olona amin’ny ratsy no loharanon-kery hahafahana manao ny tsara ny asan’ny Fanahy Masina . Ary izany no antony nanomezan’Andriamanitra sy Jesoa Kristy ny Fanahy Masina ho an’ny olona nafahany. Mila manaiky ny asan’ny Fanahy Masina ny olona afaka mba hahazoana mandresy ny herin’ny filan’ny nofo sy hahafahana manao ny sitrapon’Andriamanitra . Tsy vitan’ny herin’olombelona manokana izay tsy manana ny Fanahy Masina ny miady sy mandresy ny herin’ny asan’ny nofo . Koa ekeo hiasa aminao ny Fanahy Masina dia handresy ny asan’ny nofo ianao .

Fanontaniana :

Inona avy ireo fomba sy toetra iainanao izany fanafahan’i Kristy izany ?