mofon’aina 23 Novambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 24 Novambra 2020 Ny tao aoriana Mofon'aina 21 Novambra 2020

mofon’aina 23 Novambra 2020

2 KORINTIANA 4.7-11

7 Fa manana izao rakitra izao amin’ ny vilany tany izahay, mba ho an’ Andriamanitra ny halehiben’ ny hery, fa tsy ho avy aminay.8 Voageja manodidina izahay, nefa tsy tery; very hevitra, nefa tsy mamoy fo;9 enjehina, nefa tsy nafoy, potraka, nefa tsy maty;10 mitondra ny fahafatesan’ i Jesosy mandrakariva ao amin’ ny tena izahay, mba haseho ao amin’ ny tenanay koa ny fiainan’ i Jesosy.11 Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin’ ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin’ i Jesosy, mba haseho ao amin’ ny nofonay mety maty koa ny fiainan’ i Jesosy.

Ny olombelona araka an’i Paoly

Miresaka ny momba ny olombelona i Paoly eto : ny fahitany ny tenany eo amin’ny asa fanompoana an’ Andriamanitra . Aminy dia miaraka kokoa amin’ny olombelona rehetra ny kristiana satria :

1-Malemy (and7)

« vilany tany  » no iantsoan’i Paoly ny tenany . Izany vilany tany izany dia ho enti-milaza fitaovana fampiasa andavanandro : anisan’ny malemy ,mora vaky, mora simba . Ohariny amin’izany ny tenany , izay manompo an’ Andriamanitra ,manao ny asan’ Andriamanitra . Ny vilany anefa eo amin’ny asany andavanandro dia anisan’izay tena miasa ary rehefa miasa dia miaritra ny mafy . Apetraka eo amin’ny afo isanandro . Na malemy aa isika , dia ampiasain’ Andriamanitra matetika ary anisan’izay tena miaritra zavatra mafy tokoa. Azon’ Andriamanitra ampiasaina ny mino na dia malemy aza .

2-Isehoan’ny Voninahitr’i Kristy (and10,11)

Ilay vilany tany , raha ny maha-izy azy amin’ny maha-malemy azy dia toa tsinotsinona akory . Io vilany tany io anefa , rehefa lasan’Andriamanitra , ampiasain’Andriamanitra , iasan’Andriamanitra dia afaka hanehoana ny Voninahitr’i Jesoa Kristy . Tsy ilay maha-malemy azy no inona akory , fa ilay fahasoavan’ Andriamanitra miasa amin’ny vilany tany ka ahafahan’,Andriamanitra maneho ny voninahitry ny zanany . Meteza araka izany na dia malemy aza mba hampiasain’Andriamanitra ho enti-maneho ny Voninahiny , maneho ny maha-Izy Azy an’i Jesoa Kristy zanany .Voninahitra lehibe atafin’Andriamanitra ny kristiana izany.

Fanontaniana :

Amin’ny inona avy no isehoan’ny voninahitr’i Kristy eo amin’ny fiainantsika andavanandro ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Source: tranon’ala FJKM Foibe .