Mofon’aina 21 Novambra 2020 Ny teo aloha mofon'aina 23 Novambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 20 Novambra 2020

Mofon’aina 21 Novambra 2020

ASAN’NY APOSTOLY 3.1-8

1 Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo an-kianjan’ ny tempoly tamin’ ny ora fahasivy fotoam-pivavahana.2 Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, izay napetrany isan-andro teo anoloan’ ny vavahadin’ ny tempoly, ilay atao hoe Itsaraendrika, mba hangataka fiantrana amin’ izay niditra teo an-kianjan’ ny tempoly;3 nony nahita an’ i Petera sy Jaona efa niditra eo an-kianjan’ ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana.4 Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: Mijere anay.5 Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy, fa nanantena hahazo zavatra taminy.6 Fa hoy Petera: Tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao: Amin’ ny anaran’ i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangantsangàna.7 Ary noraisiny tamin’ ny tànany ankavanana ralehilahy ka natsangany; dia natanjaka niaraka tamin’ izay ny tongony sy ny kitrokeliny.8 Ary niantsambotra izy ka nijoro, dia nitsangantsangana ary niara-niditra taminy ho eo an-kianjan’ ny tempoly, nitsangantsangana sy niantsambotsambotra sady nidera an’ Andriamanitra.

Lehilahy tonga amin’ny fiderana an’Andriamanitra

Lehilahy nobataina isanandro mba hangataka no tonga nidera an’ Andriamanitra tao amin’ny Fiangonana , rehefa avy novonjen’i Jesoa tamin’ny alalan’ny Apostoly . Miezaha manokana koa ianao hanampy ny hafa ka :

1-Mba jereo izay mila vonjy (and 3,4)

« Ary i Petera sy Jaona nibanjina azy » .

Nijery ity lehilahy ity Petera sy Jaona mialohann’y nidirany tao amin’ny Tempoly . Mampianatra antsika Lioka eto amin’izao perikopa izao mba hijery ireo izay tena mila vonjy . Alohan’ny hihaonana amin’ny Tompo dia zava-dehibe ny mahita ireo izay tena mila famonjena . Aza dia ho mana-maso nefa minia tsy mijery e!

2-Mba omeo izay ananana (and 6)

« Fa izay ananako no omeko anao » .

Eo anatrehan’ny mila vonjy , tsy mitaky antsika hamorona ny tsy misy ny Soratra Masina . Izay ananana azo omena no aolotra ho enti-mamonjy ny hafa . Raha ny marina dia mila antsika malala-tànana ny Tompo . Mila antsika manana fo onena sy vonona hamonjy ireo izay mila izany tokoa . Jesoa no zavatra tsara sy sarobidy indrindra azontsika omena ny olona rehetra .

3-Mba atoroy izay malemy (and7)

« Ary noraisiny tamin’ny tànany ankavanana ralehilahy ka natsangany” .

Raha niteny i Petera , tsy avy hatrany akory ilay lehilahy dia nitsangana fa mbola tsy maintsy noraisiny izy , ary najorony ka afaka nitsangana tsara . Mila fiezahana manokana avy amintsika ny hafa vao mba ho afa-mijoro tsara , miala amin’izay mampalemy azy . Koa aoka hanana toepanahy vonona hanampy azy ireny hatramin’ny farany isika .

Source: nalaina tao amin’ny tranonkalan’ny FJKM FOIBE.