Mofonaina 21 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 22 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 19 Desambra 2020

Mofonaina 21 Desambra 2020

Hebreo 3. 1-6

JESOA KRISTY, LEHIBE NOHO I MOSESY

1 Koa amin’izany, ry rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny Apostoly sy Mpisoronabe Izay ekentsika, dia Jesosy, 2 Izay mahatoky ny nanendry Azy, tahaka an’i Mosesy koa tao amin’ny tranon’Andriamanitra rehetra. 3 Fa Izy dia natao miendrika hanam-boninahitra noho Mosesy, araka ny ananan’ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. 4 Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy; fa Izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. 5 Ary Mosesy, dia mpanompo nahatoky tao amin’ny tranon’Andriamanitra rehetra, ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina; 6 fa Kristy kosa dia Zanaka manapaka ny tranon’Andriamanitra; ary isika no tranony, raha hazonintsika mafy hatramin’ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana.
Ny mpanoratra ny bokin’ny Hebreo, izay tsy fantatra mandraka androany, raha nanoratra dia nanao fampitahana an’i Jesoa tamin’ireo olo-malazan’ny Testamenta Taloha. Izany fampitahana izany dia nikendry manokana ny hahafantaran’ny mpamaky azy fa Jesoa dia lehibe lavitra noho ireto olo-malaza ireo. Ohatra amin’izany izay voalaza eto amin’izao mofonaina izao, fa Mosesy raha nanompo tao amin’ny tranon’Andriamanitra dia mpanompo ihany izy, Jesoa kosa no mpanapaka ny tranon’Andriamanitra. Mosesy dia isan’ireo biriky mandrafitra ny tranon’Andriamanitra, Jesoa no mpanao trano. Teo amin’ny fiainan’ny firenena Jiosy dia tena nanana ny anjara toerana lehibe nomena azy Mosesy, Mosesy mantsy tamin’ny Jiosy no nitarika azy ireo niala tamin’ny fanandevozana tany Egypta, tamin’ny alalan’i Mosesy koa no nahazoan’ny Firenena Isiraely ny didy folo izay tonga lalam-panorenan’ny firenena mihitsy. Na dia manana toerana lehibe aza Mosesy, mbola lehibe noho izy Jesoa satria

1. Jesoa no mpanelanelana antsika amin’Andriamanitra marina (and 1)

« Koa amin’izany, ry rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny Apostoly sy Mpisoronabe Izay ekentsika, dia Jesosy »
Noho ny amin’i Jesoa dia afaka mifandray amintsika Andriamanitra, afaka miresaka amintsika Andriamanitra. Noho ny amin’i Jesoa dia afaka mifandray sy mifanerasera ary miresaka amin’Andriamanitra isika. Anarana roa no hiantsoan’ny mpanoratra an’i Jesoa eto : Apostoly – Mpisoronabe izay midika hoe
– Apostoly : mpitondra ny hafatr’Andriamanitra, mpitondra ny tenin’Andriamanitra ho an’ny olona rehetra eto amin’izao tontolo izao. Noho ny amin’i Jesoa hoy isika dia afaka mifandray amin’ny olona Andriamanitra.
– Mpisoronabe : teo amin’ny Jiosy dia io no olona natokan’ny fiangonana hahazo hiditra ao amin’ny toerana masina indrindra, ary indray isan-taona izy no manao izany. Miditra ao izy mba hifandray amin’Andriamanitra, solontenan’ny olona rehetra mifandray amin’Andriamanitra. Noho ny amin’i Jesoa arak’izany dia afaka mifandray amin’i Jesoa koa ny olona rehetra.
Teo amin’ny Jiosy dia olona vitsivitsy, Mpaminany, Apostoly no nantsoin’Andriamanitra hiteny hisolo tena azy, ary ho an’ny Jiosy amin’ny ankapobeny ny hafatra noentiny. Fa rehefa tonga kosa Jesoa dia hafatra ho an’ny olona rehetra kosa no noentiny, famonjena ho an’ny olona rehetra. Tsy nifantoka fotsiny ho an’ny vahoaka Jiosy ny hafatra noentiny fa nisokatra ho an’ny olona rehetra. Dia tahaka izany koa, raha nisolo tena ny olona teo amin’ny hazo fijaliana Jesoa, dia tsy ho an’ny Jiosy ihany, fa ho an’ny olona rehetra eto amin’izao tontolo izao. Jesoa irery tokoa no mpanalalana amin’Andriamanitra. Lehibe lavitra noho Mosesy Izy amin’izay.

2. Jesoa no mpanapaka ny tranon’Andriamanitra (and 6)

« Fa Kristy kosa dia Zanaka manapaka ny tranon’Andriamanitra; ary isika no tranony, raha hazonintsika mafy hatramin’ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana »
Ny mpanapaka dia ho enti-milaza fahefana, efa nomen’Andriamanitra an’i Jesoa tokoa ny fahefana rehetra eto amin’izao tontolo izao. Ny trano dia azo heverina ho ny fiangonana, ny Kristianina tsirairay mantsy no mandrafitra ny fiangonana. An’i Kristy ny fiangonana, Izy no lohany arak’izay nampianarin’i Paoly. Koa satria Azy ny fiangonana, Izy no lohany dia Izy no manana ny fahefana hanapaka ao. Singa iray mandrafitra ny tranon’Andriamanitra, ny fiangonan’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Taloha Mosesy, tsy an’i Mosesy ny fiangonana tao amin’ny Testamenta Taloha fa an’i Jesoa, Jesoa no manapa-kevitra ao, izay lazain’i Jesoa no notanterahin’i Mosesy tao.
Lehibe noho Mosesy Jesoa satria Mosesy singa mandrafitra ny fiangonana, Jesoa no lohany sy mpanapaka ao amin’ny fiangonana.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina