Mofonaina 19 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 21 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 18 Desambra 2020

Mofonaina 19 Desambra 2020

1 Jaona 4. 1-3

NY ASAN’NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA

Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny, na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin’izao tontolo izao. 2 Izao no ahafantaranareo ny Fanahin’Andriamanitra: Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin’ny nofo Jesosy Kristy no avy amin’Andriamanitra; 3 ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an’i Jesosy dia tsy mba avy amin’Andriamanitra; ary izany no fanahin’ny antikristy, izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin’izao tontolo izao sahady izy.
Misy fanahy roa samihafa eto amin’izao tontolo izao. Ny fanahin’izao tontolo izao, izay mitarika ny olona hanao ny fanaon’izao tontolo izao sy ny Fanahin’ny Tompo izay mitaona ny olona hifandray tsara amin’ny Tompo, hanaiky an’Andriamanitra sy Jesoa Zanany. Ny Fanahy Masina dia

1. Manampy antsika hahalala an’i Jesoa, izay Mesian’Andriamanitra (and 2)

« Izao no ahafantaranareo ny Fanahin’Andriamanitra: Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin’ny nofo Jesosy Kristy no avy amin’Andriamanitra »
Mora fantarina ny Fanahin’Andriamanitra. Ny asany ao amin’ny olona no hahafantarana Azy. Izay hitoerany dia manaiky avy hatrany fa Jesoa no irak’Andriamanitra, voahosotr’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Ny hoe tonga tamin’ny nofo dia ho enti-milaza ny faha-izy-ana roa sosona momba an’i Kristy. Tsy maintsy sady olombelona Jesoa no Andriamanitra. Raha tsy manana io faha-izy-ana roa sosona io Izy tsy ho afa-manatanteraka ny famonjena izao tontolo izao. Asan’ny Fanahy Masina arak’izany ny mampianatra ny mino sy izay hitoerany fa Jesoa no Mesia. Izany rahateo no fampianaran’i Paoly ny Fiangonana : « Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin’ny Fanahin’Andriamanitra ka manao hoe: Voaozona Jesosy; ary tsy misy mahay manaiky hoe: Jesosy no Tompo, raha tsy amin’ny Fanahy Masina » 1 Kor 12. 3. Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia mitombo amin’ny fahalalana an’i Jesoa ny olona.

2. Manampy antsika hanaiky an’i Jesoa, izay Mesian’Andriamanitra (and 3)

« Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an’i Jesosy dia tsy mba avy amin’Andriamanitra; ary izany no fanahin’ny antikristy, izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin’izao tontolo izao sahady izy »
Ny fanahin’ny antikristy dia mandà ny maha-avy amin’Andriamanitra an’i Jesoa. Lavina na dia fantany mazava tsara aza fa tena avy amin’Andriamanitra Jesoa. Tsy vitan’ny hoe laviny fa taominy koa izay hitoerany handà ny maha-avy amin’Andriamanitra an’i Jesoa. Izany rahateo no maha-antikristy azy. Mandà sy manohitra ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa.
Misaotra ny Tompo isika, fa noho ny asan’ny Fanahy Masina dia tonga manaiky mora fotsiny ny maha-avy amin’Andriamanitra an’i Jesoa isika. Tsy sarotra amintsika ny manaiky ny maha-Mpamonjy izao tontolo izao an’i Jesoa noho ny asan’ny Fanahy Masina. Sambatra isika noho izany. Meteza ho mpiara-miasa amin’ny Fanahy Masina dia ho hita soritra eo amin’ny fiainantsika ny fanekentsika ny maha-Mesia an’i Jesoa
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina