Mofonaina 22 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 23 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 21 Desambra 2020

Mofonaina 22 Desambra 2020

Hebreo 1. 8-12

JESOA KRISTY, LEHIBE NOHO NY ANJELY

Fa ny Zanaka kosa dia nilazany hoe: « Ny seza fiandriananao, Andriamanitra, dia mandrakizay doria; Ary ny tehim-pahitsiana no tehim-panjakanao; 9 Tianao ny fahamarinana, fa halanao ny heloka; Koa Andriamanitra, dia Andriamanitrao, efa nanoso-diloilo fifaliana Anao mihoatra noho ny namanao” (Sal. 45. 6, 7). 10 Ary izao koa: “Hianao, Jehovah ô, tany aloha no nanorenanao ny tany, Ary asan’ny tànanao ny lanitra; 11 Ireo dia ho levona, fa Hianao no maharitra; Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, 12 Ary toy ny lamba no hamalonanao azy, Dia toy ny fitafiana, ka hovana izy; Fa Hianao no tsy miova, Ary ny taonanao no tsy ho tapitra” (Sal. 102. 25-27).
Araka izay noresahantsika omaly dia manao fampitahana an’i Jesoa sy ireo olo-malaza ao amin’ny Testamenta Taloha ny mpanoratra ny bokin’ny Hebreo. Efa nahazo toromarika isika fa izay rehetra nampitahaina tamin’i Jesoa dia kely noho Izy avokoa. Eto amin’ny Heb 1 – 2 dia mampitaha an’i Jesoa amin’ny anjely ny mpanoratra. Ny anjely izay heverina fa mbola manana fahiziana ambony mihoatra ny olona. Ny anjely dia mponin’ny lanitra. Jesoa anefa dia mbola lehibe noho izy ireny. Lehibe noho ireo anjely Jesoa satria

1. Manambara ny fahalehibiazan’i Jesoa ny Baiboly manontolo

Fanaon’ny mpanoratra ny boky ao amin’ny Testamenta Vaovao ny mampiasa ny Testamenta Taloha. Izany dia midika fa mifanohy sy mifamatotra ny Testamenta Taloha sy Vaovao. Izany koa dia midika fa tsy mifanohitra velively ny zavatra ambaran’ny Taloha sy Vaovao. Fa manamafy koa izany fa tanteraka ao amin’ny Testamenta Vaovao izay voalaza ao amin’ny Testamenta Taloha. Jesoa no nahatanteraka izay rehetra voalaza ao amin’ny Testamenta Taloha rehefa vakiana ny Testamenta Vaovao. Raha miresaka momba an’i Jesoa ny Testamenta Taloha dia miresaka Azy ho Zanak’Andriamanitra, manondro Azy ho Ilay zanak’Andriamanitra. Koa satria Zanak’Andriamanitra dia naterak’Andriamanitra no dikan’izany. Ny anjely dia zava-noharian’Andriamanitra, Jesoa kosa naterak’Andriamanitra. Lehibe lavitra noho ny nohariana izay nateraka, lehibe lavitra noho ny anjely Jesoa Kristy. Ny hoe naterak’Andriamanitra mantsy dia ho enti-milaza Andriamanitra mihitsy, ho enti-milaza fa Jesoa dia manana ny faha-izy-an’Andriamanitra rehetra. Andriamanitra rahateo Izy.

2. Manambara ny faha-izy-an’i Jesoa ny Baiboly manontolo (and 10-12)

« Ary izao koa: “Hianao, Jehovah ô, tany aloha no nanorenanao ny tany, Ary asan’ny tànanao ny lanitra; 11 Ireo dia ho levona, fa Hianao no maharitra; Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, 12 Ary toy ny lamba no hamalonanao azy, Dia toy ny fitafiana, ka hovana izy; Fa Hianao no tsy miova, Ary ny taonanao no tsy ho tapitra” »
Faha-izy-an’Andriamanitra no ambara fa hananan’i Jesoa eto. Faha-izy-ana izay faritana amin’ny hoe « mandrakizay ». Andriamanitra irery mantsy no mandrakizay, Zanak’Andriamanitra Jesoa, dia manana izay maha-mandrakizay an’Andriamanitra izay Izy. Ny Anjely na dia mponin’ny lanitra aza dia tsy manana izay maha-mandrakizay an’Andriamanitra izay. Jesoa irery no manana izany. Izay no dikan’ny hoe « ho levona, ho rovitra toy ny fitafiana… ka hovana ». Jesoa kosa anefa dia ambara fa « mpanorina ny tany, asan’ny tànany ny lanitra, maharitra, tsy miova ». « Jesoa rahateo no TSY MIOVA, OMALY SY ANIO ARY MANDRAKIZAY » Heb 13. 8. Ny anjely mety miova, tsy maharitra, toa an’i satana anjely nivadika tamin’Andriamanitra. Jesoa irery amin’ny maha-Andriamanitra Azy no tsy niova hatramin’izay sy mandraka androany ary ho mandrakizay.
Na ny Testamenta Taloha na ny vaovao arak’izany dia samy milaza ny maha-izy azy an’i Jesoa, samy manamafy ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa, samy manaiky ny maha-Zanak’Andriamanitra an’i Jesoa izay tsy miova tokoa hatramin’izay.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina