Mofon’aina 19 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 20 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 18 Mey 2021

Mofon’aina 19 Mey 2021

Matio 12. 14-21

JESOA : ANDRIAMANITRA MANASITRANA SY MAMONJY

Ary ny Fariseo dia lasa nivoaka ka niara-nisaina mba hahafaty Azy. 15 Fa Jesosy nahalala izany, ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka Azy, ka dia nositraniny avokoa izy rehetra; 16 ary nandrara azy Izy tsy hanao izay hahafantarana Azy, 17 mba hahatanteraka izay nampilazaina an’Isaia mpaminany hoe: 18 “Indro ny Mpanompoko, Izay nofidiko, Ny Malalako, Izay sitraky ny foko indrindra; Hapetrako ao aminy ny Fanahiko, Ary hitory ny rariny amin’ny jentilisa Izy; 19 Tsy hifanditra, na hiantso mafy Izy; Ary tsy hisy handre ny feony any an-dàlana; 20 Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, Ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona, Ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy; 21 Ary ny anarany no hitokian’ny jentilisa” (Isa.42.1.4).
Fifandraisana nanahirana no asehon’ny filazantsara teo amin’i Jesoa sy ny Fariseo. Nanelingelina an’ireo tomponandraikitra Jiosy tamin’ny fotoan’andro Jesoa ka nokasain’izy ireo hovonoina mandrakariva. Nofandrihany tamin’ny fomba maro, kanefa noho ny fahendrena nomen’ny Fanahy Masina Azy dia tsy voafandrik’ireo jiosy mihitsy Izy. Roa no fahamarinana azo raisina avy amin’izao mofonaina izao

1. Tandremo ny fitarihan’ny namana (and 14)

« Ary ny Fariseo dia lasa nivoaka ka niara-nisaina mba hahafaty Azy »
Misy firaisan-tsaina, fikaonan-doha ratsy asehon’ny tantara amintsika eto. Firaisan-tsaina hanao ratsy, firaisan-tsaina hamono olona. Hamono ny zanak’Andriamanitra. Ireo mpiray saina koa amin’izany tsy dia hoe olon-tsotra fa tomponandraikitra ambony teo amin’ny fiangonana tao Jerosalema tamin’ny andron’i Jesoa. Olom-piangonana, olona tena mahay Soratra Masina, olona mahalala fa mifototra amin’ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny namana ny didin’Andriamanitra. olon-dehibe teo amin’ny fivavahana tao Jerosalema kanefa miara-misaina famonoan’olona.
Mila mitandrina koa isika, ankehitriny, sao sanatria isika Kristianina koa mba manana firaisana manahirana toa izany, firaisana mikasa hanisy ratsy ny namana. Rehefa hitantsika fa firaisana tsy hahafahana manana fiainana mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra, aza misalasala mandao izany firaisana izany. Matetika ny fiarovan-tombontsoa iombonana mampanaotao foana ny olona. Na dia tombontsoa be toa ny ahoana aza, rehefa tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny firaisana dia aoka tsy handray anjara amin’izany ny Kristianina.

2. Ny fanarahana an’i Jesoa no mahasitrana (and 15)

« Fa Jesosy nahalala izany, ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka Azy, ka dia nositraniny avokoa izy rehetra »
Rehefa nokasain’izy ireo hovonoina Jesoa dia niala teo Izy. Rehefa nahita an’i Jesoa niala teo ny olona betsaka dia nanaraka Azy. Izay tsy voataonan’ny Fariseo tamin’ny fiombonana ratsiny arak’izany dia nanaraka an’i Jesoa. Rehefa nanaraka an’i Jesoa izy ireo dia ambaran’ny Soratra Masina eto fa nositranin’i Jesoa avokoa izy rehetra. Ny fiombonana tsara, ny firaisana tsara, ny firaisana amin’i Jesoa dia mitondra ho amin’ny fahasoavana sy fitahiana mandrakariva. Ny firaisana amin’i Jesoa dia hahazoam-pamonjena mandrakariva.
Raha hiray ihany, raha hiombona ihany, aleo miray sy miombona amin’izay hahazoana famonjena, hahazoana fanasitranana, hahazoana vahaolana amin’izay manahirana ny tena rehetra. Aleo miombona sy miray amin’izay mety hahatonga antsika hisitraka ny famonjen’Andriamanitra sy ny fanasitranany ao amin’i Jesoa.
Source: Barinarivo Mpitandrina