Mofon’aina 18 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 19 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 17 Mey 2021

Mofon’aina 18 Mey 2021

Salamo 104. 24-30

JEHOVAH ANDRIAMANITRA

Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao* ny tany. [Na: ny harenao] 25 Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, Dia zava-miaina, na kely na lehibe. 26 Any no alehan’ny sambo Sy ny trozona, izay noforoninao hilaolao any*.[Na: holaolaovinao] 27 Ireo rehetra ireo miandry Anao, Mba homenao ny haniny amin’ny fotoany. 28 Manome Hianao, dia manangona izy; Manokatra ny tananao Hianao, dia voky ny soa izy; 29 Manafina ny tavanao Hianao, dia raiki-tahotra izy; Alainao indray ny ainy, dia maty izy Ka mody any amin’ny vovoka nanalana azy, 30 Maniraka ny Fanahinao Hianao, dia ary izy, Ary manavao ny tarehin’ny tany Hianao.
Misy karazany maro ny Salamo rehefa tena dinihina izay voasoratra ao amin’ny Soratra Masina. Misy fiderana an’Andriamanitra, misy fisaorana, misy fifonana, misy fangatahana, sns… Davida dia anisan’ireo mpanjaka teo amin’ny Isiraely nahasoratra salamo be indrindra. Ity mofonaina ity dia ampahany amin’ny fiderana an’Andriamanitra nosoratany. Midera an’Andriamanitra Davida satria

1. Andriamanitra hendry ny Tompo (and 24)

DIEM « Endrey ny hamaroan’ny asanao, Tompo ô ! tamim-pahendrena no nanaovanao azy rehetra : henika ny zava-boaarinao ny tany »
Anisan’izay tena mampiavaka an’Andriamanitra ny fahendreny. Izany fahendren’Andriamanitra izany dia miseho tamin’ny asa fahariana notanterahiny. Ireo asa fahariana nataon’Andriamanitra dia mampiharihary ny fahambonian’ny fahendrena eto amin’izao tontolo izao. Tsy misy Andriamanitra toa Azy. Ny hatsaran’ny zavatra noharian’Andriamanitra, ny hamaroan’ny zavatra noharian’Andriamanitra dia samy maneho avokoa izany fahatsaran’Andriamanitra izany ka mahatonga fiderana Azy.
Raha mahatsiaro ny fahendren’Andriamanitra noho ny fahatsaran’ny voaariny isika, dia ampianarin’i Davida fa manana adidy hidera sy hanome voninahitra an’Andriamanitra.

2. Andriamanitra mpanavao ny Tompo (and 30)

DIEM « alefanao ny Fanahinao, dia ary indray ireo ka mihavao ny zavatra rehetra eto ambonin’ny tany »
Ravan’ny herin’ny fahotana avokoa ny fahatsaran’ny zavatra rehetra noharian’Andriamanitra. Mihapotika sy ringana ny zavatra rehetra eto amin’izao tontolo izao. Tsy avelan’Andriamanitra ho ringana tanteraka anefa izany, tsy avelan’Andriamanitra ho potika tanteraka anefa izany. Maniraka ny Fanahy Masina Izy hanao fahariana vaovao mba hihavaozan’ny zavatra rehetra indray. Ny hoe mihavao dia miverina tamin’izay naharian’Andriamanitra azy indray, ho toy ny tamin’ny voalohany.
Na ny zava-boaary, na ny olombelona, na inona na inona eto amin’izao tontolo izao, noho ny asan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina dia miverina amin’ny laoniny avokoa. Mihavao sy mihatsara avokoa.
Meteza hiasan’ny Fanahy Masina arak’izany dia hahazo tombony amin’ny fanavaozana tanterahin’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina