Mofon’aina 17 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 18 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 16 Mey 2021

Mofon’aina 17 Mey 2021

Isaia 42. 1-4

ILAY MPANOMPON’ANDRIAMANITRA : NOMENY NY FANAHINY

Indro ny Mpanompoko, Izay tantanako, dia Ilay voafidiko sady sitraky ny foko Napetrako tao aminy ny Fanahiko; Hamoaka fitsipika ho an’ny jentilisa Izy. 2 Tsy hiantsoantso Izy, na hanandratra ny feony, na hanao izay handrenesana ny feony eny an-dalana. 3 Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona; Hamoaka izay tena rariny tokoa Izy. 4 Tsy ho reraka na ho kivy Izy, Mandra-panoriny ny rariny amin’ny tany, ary ny nosy hiandry ny lalàny.
Raha teo amin’ny tontolon’ny Testamenta Taloha dia ho enti-manondro an’i Kyrosy ity mpanompon’Andriamanitra ity. Kyrosy izay nofidian’Andriamanitra manokana handresy ny ampira Babylonianina ka hamela ireo babo rehetra hody any amin’ny taniny. Raha miresaka mpanompon’Andriamanitra isika dia ireto no tsara ho tadidiana

1. Omen’Andriamanitra ny Fanahiny ny mpanompony (and 1)

« Indro ny mpanompoko, izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy ny Fanahiko »
Kyrosy dia mpanjaka jentilisa, nofidian’Andriamanitra hanafaka ny vahoakany amin’ny fahababoana. Ambaran’i Isaia mazava tsara eto fa nomen’Andriamanitra azy ny Fanahiny. Andriamanitra tsy manavakavaka, Andriamanitra afaka mitoetra ao amin’ny olona rehetra. Fanahy afaka omen’Andriamanitra ny olona rehetra ny Fanahy Masina. Aty amin’ny tontolon’ny Testamenta Vaovao dia tena miharihary be mihitsy fa afaka nandray ny Fanahy Masina na dia ny Jentilisa aza. Tsy ny Apostoly ihany, tsy ireo Kristianina nino an’i Jesoa ihany fa ny jentilisa koa, indrindra ireo izay nandray ny Filazantsara dia nahazo ny Fanahy Masina avokoa. Isika Malagasy koa, na dia Jentilisa aza, dia mba anisan’izay nahazo tombony tamin’ny fahazoana izany Fanahy Masina izany. Asan’io Fanahy Masina io no mampiroborobo ny fiangonana sy ny Filazantsara ankehitriny.

2. Izay mahazo ny Fanahy Masina, miasa ho an’Andriamanitra

Asa maneho fahamarinana, asa miaro ny rariny no asan’izay nahazo ny Fanahy Masina. Asa mamerina ny fanantenam-pamonjena ao amin’ny vahoakan’Andriamanitra. Tsy misy mahazo ny Fanahy Masina ka avelany hitoetoe-poana. Avy hatrany dia hirahiny hiasa avokoa. Andriamanitra miasa ao amin’ny mino ny Fanahy Masina. Ireo Apostoly raha vao naharay ny Fanahy Masina tamin’ny andro Pentekosta dia nivoaka ny trano nitoerany ka nanambara ny amin’i Jesoa Kristy avy hatrany. Jesoa koa rehefa nahazo ny Fanahy Masina, ary naharesy ny mpaka fanahy tany an’efitra dia niasa nanompo an’Andriamanitra teo amin’ny fiarahamonina.
Manosika antsika kristianina ankehitriny hiasa ho an’Andriamanitra, hampandroso ny finoana sy ny Filazantsara ny Fanahy Masina.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina