Mofon’aina 16 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 17 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 15 Mey 2021

Mofon’aina 16 Mey 2021

1 Korintiana 12. 12,13

NY FANAHY MASINA : MAMPIOMBONA NY MINO

Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. 13 Fa Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo; ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray.
Fiangonana nanana olana momban’ny fiombonana ny tao Korinto. Samy naka ho azy ny Kristianina tao ka tonga filamatra tao amin’ny fiangonana ny hoe : « Izaho an’i Paoly, na: Izaho an’i Apolosy, na: Izaho an’i Kefasy, na: Izaho an’i Kristy » 1 Kor 1. 12. Nanarin’i Paoly izy ireo ka nilazan’i Paoly fa tsy voazarazara Kristy. Eto amin’izao mofonaina izao dia nampianarin’i Paoly azy ireo fa ny fiangonan’Andriamanitra dia

1. Tena iray ihany (and 12)

« Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy »
Toy ny olombelona iray ny fiangonana. Vatana iray ihany izay manana singa maromaro samy manana ny maha-izy azy. Eo amin’ny vatana mantsy dia misy rantsana maro, misy singa maro. Ireny rantsana sy singa ireny dia miray ho tena iray ihany. Amin’ny maha-tena iray ny fiangonana dia tsy misy afaka maka ho azy, na manao izay tiany atao samy irery izany. Samy mikendry izay hahasoa ny vatana iray ny singa rehetra eo amin’ny tena. Ary ny fiombonana eo amin’ny singa rehetra no ahafahan’ny tena manatanteraka ny asany. Baiko iray avy any amin’ny loha avokoa no tanterahin’ny singa rehetra eo amin’ny vatana.
Ny kristianina tsirairay dia tena singa iray manana ny maha-izy azy eo amin’ny fiangonana tokoa, singa iray izay manana fanomezam-pahasoavana manokana. Izany fiavahany amin’ny singa samihafa eo amin’ny fiangonana izany anefa dia tsy ahafahany manava-tena tsy iombonana amin’ny hafa. Mila mampiombona ny fanomezam-pahasoavany amin’ny an’ny hafa izy raha te hampivelatra ny fanomezam-pahasoavany sy hanatanteraka ny asan’ny fiangonana.

2. Mirindra noho ny asan’ny Fanahy Masina (and 13)

« Fa Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo; ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray »
Baiko iray no azon’ny singa rehetra eo amin’ny vatana. Baiko iray avy any amin’ny loha. Rehefa mahazo izany baiko izany ny singa eo amin’ny vatana dia miezaka manatanteraka izany baiko izany avokoa. Misy singa eo amin’ny vatana mandrindra sy mandamina ny hahafahan’ny singa rehetra eo amin’ny vatana manatanteraka izany baiko izany avokoa.
Asan’ny Fanahy Masina no mandrindra sy mandamina ny singa rehetra ho afaka mandray anjara amin’ny baiko voarain’ny fiangonana. Jesoa no lohan’ny fiangonana, rehefa manome baiko ny fiangonana Izy dia miasa ny Fanahy Masina, mampandray anjara ny rehetra eo amin’ny fiangonana ho afaka mandray anjara amin’izay nibaikoan’i Jesoa. Sady ampandraisin’ny Fanahy Masina anjara ny rehetra no ampiomboniny eo am-panatanterahana ny baiko izay azo tamin’i Jesoa. Tena asan’ny Fanahy Masina ny mandrindra sy mampiray ny kristianina sy ny fanomezam-pahasoavana ho enti-mampandroso ny fiangonan’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Mpitandrina