Mofon’aina 20 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 21 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 19 Mey 2021

Mofon’aina 20 Mey 2021

Jaona 14. 15-26

NY FANAHY MASINA

Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko. 16 Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, 17 dia ny Fanahin’ny fahamarinana, Izay tsy azon’izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. 18 Tsy hamela anareo ho kamboty Ahy; hankaty aminareo Aho. 19 Vetivety foana dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao; fa hianareo no hahita Ahy; satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo. 20 Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary hianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo. 21 Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy. 22 Hoy Jodasy (tsy Iskariota) taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no hisehoanao, fa tsy amin’izao tontolo izao koa? 23 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy. 24 Izay tsy tia Ahy dia tsy mitandrina ny teniko; ary ny teny izay renareo dia tsy Ahy, fa an’ny Ray Izay naniraka Ahy. 25 Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo Aho; 26 fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.
Jaona Apostoly dia iray tamin’ireo mpanoratra ao amin’ny Testamenta Vaovao tena nampianatra ny amin’Andriamanitra Fanahy Masina. Raha miresaka ny amin’ny Fanahy Masina Jaona dia voambolana fampiasany momba ny Fanahy Masina ny hoe : « Mpananatra » sy ny hoe « Fanahin’ny Fahamarinana ». Ny Fanahy Masina amin’i Jaona dia

1. Andriamanitra ao amin’ny mino mandrakizay (and 16,17)

« Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay… dia ny Fanahin’ny fahamarinana… mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo »
Manao fampitahana kely an’i Jesoa sy ny Fanahy Masina Jaona. Tsy tokony hohadinointsika fa
– Jesoa dia Imanoela : izany hoe Andriamanitra eo amintsika. Jesoa koa dia fotoana voafetra ihany no teto amin’izao tontolo izao 32 taona, ary ny 3 taona no niarahany tamin’ny mpianatra
– Ny Fanahy Masina kosa dia ao anatintsika fa tsy hoe eo amintsika. Mandrakizay no faharetany ao amin’ny mino fa tsy fotoana mandalo.
Noho ny amin’izay maha-izy azy ny Fanahy Masina izay no nahatonga an’i Jesoa niteny hoe : « mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aty aminareo ny Mpananatra » Jaona 16. 7. Tombony lehibe ho antsika Kristianina, ho an’ny fiangonana arak’izany ny fanirahan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho eto amin’izao tontolo izao.

2. Andriamanitra mpampianatra sy mpampatsiaro (and 26)

« Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo »
Rehefa mamaky ny Filazantsara isika dia mahita fa voatantara tamin’ny antsipiriany ny momba an’i Jesoa. Voatantara amin’ny antsipiriany ihany koa izay rehetra nolazain’i Jesoa tamin’ny mpianatra. Tsy misy adinon’ny Apostoly ireo fampianarana sy hafatra nolazain’i Jesoa. Asan’ny Fanahy Masina tao amin’izy ireo izany. Noho ny asan’ny Fanahy Masina arak’izany dia tsy manadino an’i Jesoa ny Kristianina, tsy adinon’izy ireo ihany koa ny hafany, tsy adino fa tsaroana mandrakariva ny teniny.
Tonga sady mahay tsara ny momba an’i Jesoa ny mino no mahatsiaro mandrakariva ny hafany. Izany no mahatonga antsika ankehitriny miezaka manatanteraka izay rehetra nanafaran’i Jesoa. Noho ny amin’ny asan’ny Fanahy Masina dia mbola hiampita amin’ny taranaka faramandimby ny momba an’i Jesoa sy ireo nanafarany.
Source: Barinarivo Mpitandrina