Mofon’aina 19 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 20 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 18 Jolay 2021

Mofon’aina 19 Jolay 2021

1 Samoela 3. 8-14

NY FIANTSOANA AN’I SAMOELA

Ary Jehovah niantso an’i Samoela indray fanintelony. Dia nifoha izy ka nankao amin’i Ely ary nanao hoe: Inty aho, fa niantso ahy ianao. Dia fantatr’i Ely fa Jehovah no niantso ny zaza. 9 Ary hoy Ely tamin’i Samoela: Andeha mandry ihany; ary raha tàhiny miantso anao Izy, dia valio hoe: Mitenena, Jehovah ô; fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa Samoela nandry tao amin’ny fandriany. 10 Ary avy Jehovah, dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe: Ry Samoela, ry Samoela ô! Dia namaly Samoela hoe: Mitenena, fa mihaino ny mpanomponao. 11 Ary hoy Jehovah tamin’i Samoela: Indro, Izaho hanao zavatra eo amin’ny Isiraely, ka izay rehetra mandre izany, dia hangintsingintsina ny sofiny roa. 12 Amin’izany andro izany dia hotanterahiko amin’i Ely izay zavatra rehetra voalazako ny amin’ny taranany: hatomboko izany, ka dia hotanterahiko. 13 Fa efa nambarako taminy fa hotsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny heloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozona ho an’ny tenany, nefa tsy nosakanany. 14 Koa izany no nianianako ny amin’ny taranak’i Ely fa tsy hisy fanatitra hahafaka ny helony mandrakizay.
Rehefa nantsoin’Andriamanitra Samoela dia tsy fantany akory hoe Andriamanitra no niantso azy. Noheveriny fa Ely no niantso azy ka nahatonga azy hanatona an’i Ely mandrakariva rehefa nandre ny antso. Takatr’i Ely kanefa fa Andriamanitra no niantso an’i Samoela ka notoroiny hevitra izy raha mba miantso azy Andriamanitra. Ny fiantsoana an’i Samoela arak’izany dia

1. Fiantsoana tsy fantany raha tsy nampiana izy (and 9)

« Ary hoy Ely tamin’i Samoela: Andeha mandry ihany; ary raha tàhiny miantso anao Izy, dia valio hoe: Mitenena, Jehovah ô; fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa Samoela nandry tao amin’ny fandriany »
Noho ny maha-kely an’i Samoela dia mbola tsy takatry ny sainy hoe Andriamanitra no niantso azy. Miantefa amin’izay tiany tokoa mantsy ny antson’Andriamanitra, tsy miankina velively amin’izay antsoina fa miankina kokoa amin’Andriamanitra izay miantso. Tsy fantatr’i Samoela eto amin’izao mofonaina izao hoe miantso azy Andriamanitra raha tsy nanampy azy tamin’izany Ely. Midika izany fa misy olona mila ampiana sy toroana hevitra mba hahatsapa sy hahatsiaro ary hahatakatra ny antson’Andriamanitra miantefa amin’izy ireo.
Noho izany, aoka isika, ho fitaovana eo am-pelantanan’Andriamanitra hanampy ireo izay nahatsiaro nantsoin’Andriamanitra hamaly ny antson’Andriamanitra. Aoka isika hiezaka mandrakariva ho mpanoro-lalana ho an’ireo izay mahatsiaro ho sahirana raha miresaka antson’Andriamanitra isika.

2. Fiantsoana ho amin’ny andraikitra sarotra (and 12,13)

« Amin’izany andro izany dia hotanterahiko amin’i Ely izay zavatra rehetra voalazako ny amin’ny taranany: hatomboko izany, ka dia hotanterahiko. 13 Fa efa nambarako taminy fa hotsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny heloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozona ho an’ny tenany, nefa tsy nosakanany »
Tsy dia zavatra mora tamin’i Samoela akory ny antom-piantsoan’Andriamanitra azy. Tsy zavatra mora ny hiteny amin’i Ely, izay toy ny rainy ny zavatra kasain’Andriamanitra hatao aminy ho valin’ny tsy nahaizany nanabe ny taranany araka ny tokony ho izy. Teny milaza fandringanana mantsy no ambaran’ny mofonaina tamin’i Samoela, fandringanana an’i Ely sy ny zanany noho ny ditran-janany.
Tsy zavatra mora mandrakariva no niantsoan’Andriamanitra antsika. Tsy zavatra mora kanefa matoky isika fa Andriamanitra dia hanampy antsika hahatanterahantsika ny asa fanompoana izay niantsoany antsika. Aoka ho vonona tsara amin’ny hasarotry ny andraikitra izay niantsoan’Andriamanitra izay mahatsiaro ny tenany ho voaantson’Andriamanitra hanompo Azy