Mofon’aina 18 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 19 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 17 Jolay 2021

Mofon’aina 18 Jolay 2021

Filipiana 3. 12-16

KRISTIANINA MIHAZONA SY HAZONIN’I KRISTY

Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady; fa miezaka aho hihazona izay nihazon’i Kristy Jesosy ahy. 13 Ry rahalahy, tsy mbola ataoko [tsy nataoko] efa nahazo ny tenako; fa zavatra iray loha no ataoko: manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha, 14 eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony [ho any ambony] ao amin’i Kristy Jesosy. 15 Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hihevitra izany; fa hasehon’Andriamanitra aminareo izany, raha sendra manana sain-kafa hianareo. 16 Kanefa aoka ho amin’ilay efa azontsika sahady no mbola hizorantsika.
Paoly apostoly tao anaty fizahan-toetra lalina no manoratra Epistily izay mifototra amin’ny fifaliana Kristianina. Eo anatrehan’ny hazakazaky ny finoana dia mahatsiaro Paoly fa mbola maro ny ezaka takiana amin’ny Kristianina. Ny tena Kristianina mantsy dia

1. Izay miezaka mandrakariva (and 12-14)

« Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady; fa miezaka aho hihazona izay nihazon’i Kristy Jesosy ahy. 13 Ry rahalahy, tsy mbola ataoko [tsy nataoko] efa nahazo ny tenako; fa zavatra iray loha no ataoko: manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha, 14 eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony »
Na dia efa nahazo famonjena aza i Paoly dia mihevitra ny tenany mbola tsy nahazo izany. Ny hoe mbola tsy nahazo mantsy dia hanao ny ezaka rehetra hahazoany izany. Na dia efa ao amin’i Kristy aza izy dia mieritreritra fa misy mandrakariva ny ezaka tsy maintsy tanterahina. Ny olona mieritreritra ny tenany efa nahazo mantsy dia tsy hiezaka intsony, hijanona fa tsy hiezaka intsony. Ny miezaka arak’izany dia mbola miasa, mikely aina, ambaran’i Paoly hoe miezaka hihazona.
Amin’izay hazakazaka eto amin’izao tontolo izao, ny tena Kristianina dia izay miezaka mandrakariva. Samy manana izay ezaka tandrify azy rahateo koa ny tsirairay. Koa miezaha amin’izay tandrify anao amin’ny maha-Kristianina anao.

2. Mizotra ho any amin’ny fiainana mandrakizay (and 16)

« Kanefa aoka ho amin’ilay efa azontsika sahady no mbola hizorantsika »
Ny hoe efa azontsika dia ho enti-milaza ny famonjena na ny fiainana mandrakizay. Asain’i Paoly mizotra mandrakariva any amin’ny fiainana mandrakizay ny Kristianina. Asain’i Paoly mitodika mandrakariva any amin’ny fiainana mandrakizay ny Kristianina. Ny hoe mizotra mandrakariva any amin’ny fiainana mandrakizay dia ho enti-milaza ihany koa kristianina tsy variana amin’izao fiainana eto amin’izao tontolo izao.
Vahiny sy mpivahiny isika Kristianina eto amin’izao tontolo izao. Tsy eto no tena ifantohan’ny saina amam-panahintsika, efa misy ilay maharitra mandrakizay miandry ao amin’Andriamanitra. Io maharitra mandrakizay ao amin’Andriamanitra io no tena tokony hifantohan’izay tena Kristianina.