Mofon’aina 17 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 18 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 16 Jolay 2021

Mofon’aina 17 Jolay 2021

Isaia 41. 8-13

ANDRIAMANITRA MAMPAHERY NY BABO

Fa ianao kosa, ry Isiraely mpanompoko, sy Jakoba, izay nofidiko, Taranak’i Abrahama sakaizako, 9 Hianao izay efa notantanako avy tany amin’ny faran’ny tany ary nantsoiko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe: Mpanompoko ianao, Efa nofidiko ka tsy mba nariako: 10 Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho. 11 Indro, ho menatra sy hangaihay izay rehetra tezitra aminao, ho tsinontsinona izy; Eny, ho levona izay miady aminao. 12 Hotadiavinao izay mifanditra aminao, fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinontsinona sy ny zava-poana izay miady aminao. 13 Fa Izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe: Aza matahotra, Izaho no hamonjy anao.
Ny ampahany faharoa amin’ny bokin’i Isaia (40 – 55) dia mifototra amin’ny fampaherezana ny Jiosy izay babo tany Babylona. Nampaherezina ireo Jiosy noho ny hamafin’ny fahoriana nahazo azy ireo noho ny fahababoana. Iray amin’izay mampiavaka an’Andriamanitra dia Izy Andriamanitra mampahery. Arak’izany mampahery ny babo Andriamanitra ka

1. Manala ny tahotra (and 10)

« Aza matahotra ianao »
Araka izay hahafantarantsika azy, ny tahotra dia fahavalon’ny finoana. Ny olona mino dia tsy mba matahotra. Rehefa latsaka ambany arak’izany ny tanjaky ny finoana dia tonga ho azy ao amin’ny olona ny tahotra. Anisan’ny teny fampiasan’Andriamanitra, na ao amin’ny Testamenta Taloha na vaovao ny hoe « aza matahotra ». Asan’Andriamanitra, tena noraisiny ho andraikiny mihitsy ny manaisotra ny tahotra. Noho ny vesatry ny fahoriana nateraky ny fahababoana dia tonga natahotra ny Jiosy. Tsy nanana fahatokiana an’Andriamanitra intsony izy ireo. Izay tahotra nahatonga azy ireo tsy natoky an’Andriamanitra izay no esorin’Andriamanitra eto raha miteny Izy hoe : « aza matahotra ». Fomba fitenin’i Jesoa koa izany, indrindra rehefa tena hitany fa latsaka ambany ny lentan’ny finoan’ny mpianatra. Koa aza matahotra, fa izay matahotra dia toa maneho ho hita miharihary ny tsy fahatokiany an’Andriamanitra.

2. Momba (and 13)

« Fa Izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe: Aza matahotra, Izaho no hamonjy anao »
Ny hoe mitantana amin’ny tanana ankavanana dia misy heviny roa farafahakeliny :
– Miara-dalana mandrakariva : ny mifampitantana mantsy dia ho enti-milaza olona miara-dalana, miara-mamindra avy amin’ny toerana iray ho amin’ny toerana iray hafa. Koa raha mitantana antsika Andriamanitra dia mampanantena fa hiara-dalana amintsika, tsy hamela antsika handeha irery fa hiara-mamindra amintsika.
– Mitarika : izay tantanana matetika dia tarihina. Mety tsy mahita lalana ka mila tantanana, mety ho tsy mahatoky koa amin’ny lalana ka tantanana.
Ao anatin’izay fahoriana ateraky ny fahababoana arak’izany dia miara-mandeha amin’ny Jiosy Andriamanitra, tsy mamela azy handeha irery fa miara-dalana aminy. Tsy hoe miara-dalana fotsiny fa tena mitarika mihitsy mba tsy ho diso lalana izy ireo.
Ao anatin’izay fahoriana mahazo noho ny fahababoana samihafa, noho ny fahoriana ateraky ny fahoriana samihafa dia aoka hahatsiaro isika fa tsy mandeha irery ao anatin’izany, mitantana antsika Andriamanitra ka miara-dalana amintsika ary tena mitarika antsika ho afaka amin’izany gejan’ny fahababoana samihafa izany.