Mofon’aina 16 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 17 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 15 Jolay 2021

Mofon’aina 16 Jolay 2021

Asan’ny Apostoly 7. 30-38

MOSESY : IRAKA NANTSOIN’ANDRIAMANITRA

Ary rehefa afaka efa-polo taona, dia nisy anjely niseho taminy tany an-efitry ny tendrombohitra Sinay teo anaty lelafo teo amin’ny voaroy. 31 Ary Mosesy, nony nahita, dia gaga noho ny fahitana; nefa nony nanatona handinika izy, dia tonga ny feon’ny Tompo nanao hoe: 32 “Izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba” (Eks.3.6). Dia toran-kovitra Mosesy ka tsy sahy nandinika. 33 Ary hoy Jehovah taminy: “Esory ny kapa amin’ny tongotrao; fa masina io tany ijanonanao io. 34 Hitako tokoa ny fahorian’ny oloko any Egypta, ary reko ny fitarainany, dia nidina hamonjy azy Aho. Koa andeha ankehitriny, dia hirahiko ho any Egypta hianao” (Eks.3.5.10). 35 Izany Mosesy izany dia nolaviny ka nataony hoe: “Iza no nanendry an’ialahy ho mpanapaka sy mpitsara? ” (Eks.2.14) kanjo izy ihany no nirahin’Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavotra nomban’ny tànan’ny Anjely, Ilay niseho taminy teo amin’ny voaroy. 36 Izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fahagagana sy famantarana tany Egypta sy teo amin’ny Ranomasina Mena ary tany an-efitra efa-polo taona. 37 Izany no Mosesy ilay nilaza tamin’ny Zanak’Isiraely hoe: “Mpaminany no hatsangan’Andriamanitra ho anareo avy amin’ny rahalahinareo, tahaka ahy” (Deo.18.15). 38 Izy ilay teo amin’ny fiangonana tany an-efitra mbamin’ny Anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin’ny razantsika, ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika.
Anisan’ny lehilahy lehibe ao amin’ny Testamenta Taloha Mosesy. Teo amin’ny Jiosy dia noho ny asa fanompoan’i Mosesy no nahafaka azy ireo tamin’ny fanandevozan’ny Egyptianina. Tena nanana ny toerany sy ny lanjany manokana tokoa Mosesy teo amin’ny Tontolon’ny Testamenta Taloha. Izy mantsy dia nantsoin’Andriamanitra ho iraka

1. Nolavina (and 35)

« Izany Mosesy izany dia nolaviny ka nataony hoe: “Iza no nanendry an’ialahy ho mpanapaka sy mpitsara? »
Tsy dia mora tamin’i Mosesy ny namaly ny antson’ny Tompo. Somary sahirana izy rehefa naverin’ny Tompo tany Egypta. Noho ny namonoany ilay Egyptianina nampahory ny Hebreo rahalahiny dia nihevi-tena ho tsy to teny teo amin’ireo Zanak’Isiraely rahalahiny izy. Mbola tao anatin’ny fahatanorany koa izy raha nasaina niverina tany Egypta ka natahotra no tsy hohenoin-teny akory. Izany no anisan’ny anton’ny fangatahana maro nataony tamin’Andriamanitra raha nirahin’Andriamanitra izy eo amin’ny Eks 3.
Na dia voaantson’Andriamanitra aza isika, tsy voatery hanaiky antsika avy hatrany ny olona hanirahana antsika. Misy fotoana aza isika ho laviny toa ireo efa nolavina fahiny. Eny na dia Jesoa, izay zanak’Andriamanitra aza nolavina, maika moa fa isika.

2. Nanafaka (and 35,36)

« kanjo izy ihany no nirahin’Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavotra nomban’ny tànan’ny Anjely… Izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fahagagana sy famantarana tany Egypta sy teo amin’ny Ranomasina Mena ary tany an-efitra efa-polo taona »
Na dia nolavina aza Mosesy, dia izy ihany no nofidian’Andriamanitra hanafaka ny zanak’Isiraely amin’ny fanandevozana tany Egypta. Midika izany fa tsy miankina amin’izay hanirahana ny asan’Andriamanitra fa miankina amin’Andriamanitra izay miantso sy maniraka. Andriamanitra no mahalala izay olona nantsoiny sy ny asa mety ho vitan’izay voaantso. Ka na dia tsy mety amin’izay hanirahana aza ny olom-boaantso, rehefa miara-miasa amin’Andriamanitra izy dia hahatanteraka izay nanirahan’Andriamanitra azy.
Jesoa na dia nolavina aza, Izy ihany no voafidin’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Koa izay mandà tsy mino Azy dia tsy hahazo famonjena na oviana na oviana. Amin’ny anarany irery no hahazoana famonjena.

3. Nandray sy nanome (and 38)

« izy no nandray teny velona mba homeny antsika »
Nandray ny tenin’Andriamanitra (didy folo) tany an’efitra mba homena ny Zanak’Isiraely hiainany sy hotandremany rehefa tonga any amin’ny tany kanana izy. Omen’Andriamanitra ny olona nantsoiny ny teniny, ny sitrapony ka atolotr’izy ireny ny vahoakan’Andriamanitra. ny fandraisana ny tenin’ireny iraka ireny, ny fandraisana ny tenin’ireny olom-boaantso ireny no ahafahana mahazo ny soa avy amin’Andriamanitra.
Rehefa irak’Andriamanitra marina dia aza misalasala mandray izay omeny fa mahasoa mandrakariva izany !