Mofon’aina 17 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 18 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 16 Jona 2021

Mofon’aina 17 Jona 2021

Filipiana 1. 27-30

NY FANIRIAN’NY MPITORY FILAZANTSARA

Fa hany ataoko: aoka ny fitondrantenanareo ho miendrika ny filazantsaran’i Kristy, mba handrenesako ny toetrareo (na ho tonga aho ka hahita anareo, na tsy ho tonga), fa haharitra amin’ny fanahy iray hianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, 28 ka tsy ho azon’ny fahavalo ampitahorina hianareo na amin’inona na amin’inona; fa amin’ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa, sady avy amin’Andriamanitra. 29 Fa hianareo efa nomena noho ny an’i Kristy, tsy ny hino Azy ihany, fa ny hiharam-pahoriana koa noho ny aminy, 30 dia manana izany ady izany hianareo, izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amoko ihany ankehitriny.
Paoly Apostoly dia tia mampiasa ny teny hoe AOKA amin’ny asa sorany. Ny teny hoe aoka dia teny fampiasa ho enti-miangavy, teny ho enti-mangataka ny Kristianina amin’ny fanaovana zavatra iray. Eto amin’izao mofonaina izao dia manam-paniriana Paoly, faniriana hahita ny Kristianina ho

1. Tsara fitondrantena (and 27)

« Aoka ny fitondrantenanareo ho miendrika ny filazantsaran’i Kristy, mba handrenesako ny toetrareo (na ho tonga aho ka hahita anareo, na tsy ho tonga), fa haharitra amin’ny fanahy iray hianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara »
Amin’i Paoly rehefa tena raisina tsara ny filazantsara dia manatsara ny fitondrantenan’ny mino izany. Manova ho amin’ny tsara mandrakariva ny filazantsaran’i Jesoa Kristy. Manana hery sy fahefana manova ny olona ho amin’ny fahatsarana mandrakariva ny Filazantsara. Izany no tokony hikelezan’ny Kristianina aina mitory filazantsara. Rehefa tena mikely aina izy dia hahita fiovana aterak’izany.
Maniry Paoly mba hahita fitondrantena mendrika eo amin’ny Kristianina ao Filipy noho ny filazantsara izay notoriany tao. Aoka ary isika Fiangonana koa hazoto hitory filazantsara, ary aoka ny olona hazoto handray tsara izany fa manova ny olona sy ny fiarahamonina ho amin’ny tsara kokoa izany.

2. Miombona tsara (and 27)

« Aoka ny fitondrantenanareo ho miendrika ny filazantsaran’i Kristy, mba handrenesako ny toetrareo (na ho tonga aho ka hahita anareo, na tsy ho tonga), fa haharitra amin’ny fanahy iray hianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara »
Maniry Paoly amin’ny asa fitoriana ny filazantsara mba hiray fo, hiara-miezaka hampandroso ny filazantsara sy ny finoana Kristianina ny mino. Io firaisam-po amin’ny asan’Andriamanitra io no tena mampandroso haingana ny asan’Andriamanitra. Miteraka fifankatiavana sy fihavanana tsy hay hazavaina izany. Rehefa tena voarain’ny olona tsara ny filazantsaran’i Kristy, indrindra ny filazantsara izay mifototra amin’i Jesoa fitiavana dia ho mora ny miombona sy miray. Tonga fantatr’izao tontolo izao, araka ny hafatr’i Jesoa ny maha-mpianany ny Kristianina.
Mahatonga fiombonana tsara ny filazantsara, mahatonga fiarahamonina tsara eo amin’ny samy Kristianina ny filazantsara. Izany no fanirian’izay rehetra mikely aina mitory ny filazantsara, mba hanjaka eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra ny fiombonana sy ny firaisana noho ny filazantsara izay notoriana.