Mofon’aina 16 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 17 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 15 Jona 2021

Mofon’aina 16 Jona 2021

Eksodosy 2. 1-10

NY OLONA VOAANTSO AMIN’NY ANDRAIKITRA LEHIBE

ARY nisy lehilahy anankiray avy amin’ny mpianakavin’i Levy lasa naka vady tamin’ny zanakavavin’i Levy. 2 Dia nanan­anaka ravehivavy ka niteraka zazalahy; ary rehefa hitany fa zaza tsara izy, dia nafeniny telo volana. 3 Ary rehefa tsy azony nafenina intsony izy, dia nangalany fiara zozoro, ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara, dia napetrany tao ny zaza; ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron’i Neily ny fiara. 4 Ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny, mba hahita izay hatao aminy. 5 Ary nidina ny zanakavavin’i Farao mba handro tao Neily; ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amoron’i Neily; ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavavin’i Farao, dia naniraka ny mpanompovaviny iray izy ka nampaka azy. 6 Ary nony nosokafany, dia hitany ny zazakely; ary indro fa zazalahy mitomany. Dia namindra fo ta­miny izy ka nanao hoe: Isan’ny zanaky ny Hebreo ity. 7 Dia hoy kosa ny anabaviny tamin’ny zanakavavin’i Farao: Handeha haka mpitaiza amin’ny vehivavy Hebreo va aho hankaty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao? 8 Ary hoy ny zanakavavin’i Farao taminy: Andeha ary. Dia lasa razazavavy ka naka ny renin’ny zaza. 9 Ary hoy ny zanakavavin’i Farao taminy: Ento ity zaza ity, ka tezao ho ahy, fa izaho handoa ny karamanao. Dia nentin-dravehivavy ny zaza ka notezainy. 10 Ary rehefa lehibe ny zaza, dia nentiny tao amin’ny zanakavavin’i Farao izy, ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy; fa hoy izy: Satria tamin’ny rano no nangalako azy.
Rehefa nivoaka ny didy fandringanana ny zanaky ny Hebreo dia nafenin-dreniny Mosesy. Rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia tsy maintsy nitadiavana hevitra ka ny nametraka azy tao anaty fiara zozoro no hitan-dreniny fa mety. Nalefany tany Neily izy ka tonga teny amin’ny moron-drano fidiovan’ny zanakavavin’i Farao. Noraisiny ho toy ny zanany izy ka nasainy notezaina ho azy. Mariky ny fiarovan’Andriamanitra azy izany, satria ilain’Andriamanitra amin’ny andraikitra lehibe izy. Ny olona nantsoin’Andriamanitra hanompo Azy dia

1. Hitan’ny olona ny fahatsarany (and 1,2)

« Dia nanan­anaka ravehivavy ka niteraka zazalahy; ary rehefa hitany fa zaza tsara izy, dia nafeniny telo volana »
Mbola kely Mosesy, mbola zaza dia efa hitan’ny olona ny fahatsarany. Hita sy tsapan’ireo ray aman-dreniny izany. Tsy tongatonga ho azy arak’izany ny antson’Andriamanitra fa miantefa amin’ireo olona afaka haneho ny fahatsarany. Tsy takona afenina arak’izany ny fahatsaran’ny olona. Azony aseho ho hita sy ho tsapan’ny hafa rahateo izany. Amin’ny maha-mpanompon’Andriamanitra antsika, amin’ny maha-tomponandraikitra lehibe antsika, nofidian’Andriamanitra tamin’izany andraikitra izany isika. Asehoy ho hita sy ho tsapan’ny olona, mpiara-manompo, ny mpiara-mivavaka, mpiara-belona amintsika ny fahatsaran’Andriamanitra ao amintsika. Asehoy eo asa fanompoana sy eo amin’ny fitondrana ny fiainantsika izany.

2. Arovan’Andriamanitra (and 3,4)

« Ary rehefa tsy azony nafenina intsony izy, dia nangalany fiara zozoro, ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara, dia napetrany tao ny zaza; ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron’i Neily ny fiara »
Azo heverina fa tolo-tsaina avy amin’Andriamanitra ho fiarovana an’i Mosesy ny nametrahana azy tao anaty fiara zozoro sy ny nandefasana azy tany Neily. Izay nantsoin’Andriamanitra ho amin’ny asa fanompoana Azy arak’izany dia tsy mba avelany ho ringana. Efa alamin’Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra mba hampilamina sy hampizotra tsara ny fiainan’izay nantsoiny ho amin’ny asany.
Matoa isika afaka manompo an’Andriamanitra toa izao dia eo indrindra izay asa efa nataon’Andriamanitra tamin’ny lasa ho fiarovana antsika, asan’Andriamanitra tamin’ny lasa hampilamina sy hampizotra araka ny tokony ho izy ny fiainantsika ka nahatonga antsika ho amin’izao andraikitra niantsoany antsika izao.

3. Miaina ara-dalàna (and 10)

« Ary rehefa lehibe ny zaza, dia nentiny tao amin’ny zanakavavin’i Farao izy, ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy; fa hoy izy: Satria tamin’ny rano no nangalako azy »
Ambara eto amin’ny and 10 fa lehibe ny zaza. Midika izany fa nizotra tsara araka izay tokony ho izy ny fiainany. Ara-dalàna ihany koa ny fanabeazana azy. Ny fitomboana ho amin’ny fahalebiazana koa mantsy dia tsy tokony hohadinoina fa vokatry ny fitahian’Andriamanitra. Fahasoavan’Andriamanitra hoy Paoly.
Raha miantso antsika ho amin’ny asa fanompoana Andriamanitra dia manome toky antsika izao mofonaina izao fa hilamina sy hizotra araka ny tokony ho izy ny fiainantsika. Tombom-pahasoavana ho an’izay voaantso hanompo an’Andriamanitra izany.