Mofon’aina 17 Desambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 20 Desambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 16 Desambra 2021

Mofon’aina 17 Desambra 2021

Ohabolana 23. 12-18

NY FIFALIAN’NY ANKOHONANA

Ampiekeo famaizana ny fonao, sy tenim-pahalalana ny sofinao. 13 Aza tsy manafay zanaka, fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny hazo aza; 14 Raha mamely azy amin’ny hazo hianao, dia ho voavonjinao tsy ho any amin’ny fiainan-tsi-hita ny fanahiny. 15 Anaka, raha hendry ny fonao, dia ho faly koa ny foko, dia ny foko; 16 Eny, ho ravoravo ny fanahiko, raha miteny marina ny molotrao. 17 Aoka tsy hialona ny mpanota ny fonao; Fa matahora an’i Jehovah mandritra ny andro; 18 Fa raha mbola hisy koa ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenanao.
——————-
Ny bokin’ny Ohabolana dia tafiditra ao amin’ny antsoina hoe soratra na literatiora Hebreo. Tenim-pahendrena noentin’ireo Jiosy nananatra sy nitaiza ny taranany izany. Rehefa tomorina ny boky dia toy ny resaka ifanaovan’ny Ray amin’ny zanany izany. Miverimberina matetika ao mantsy ny hoe : « anaka ». rehefa dinihina koa anefa dia tena teny ataon’Andriamanitra amin’ny Kristianina ankehitriny koa izany, ny Kristianina izay zanak’Andriamanitra noho ny finoana an’i Jesoa. Ny fifalian’ny ankohonana eto dia
1. Ny ray aman-dreny manabe ny zanany araka ny tokony ho izy (and 13,14)
« Aza tsy manafay zanaka, fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny hazo aza; 14 Raha mamely azy amin’ny hazo hianao, dia ho voavonjinao tsy ho any amin’ny fiainan-tsi-hita ny fanahiny »
Amin’ny maha-zanaka ny zanaka dia mety misy fotoana miala amin’izay tokony ho izy izy. Misy fotoana mety manao izay mifanohitra amin’ny ara-dalàna izy. Misy fotoana tena mihoa-pefy izy. Eo anatrehan’izany dia adidin’ny ray aman-dreny ny mitaiza azy araka izay mety. Ny tena ray aman-dreny dia tsy mampihanta zaza fa rehefa tokony hofaizina sy kapohina dia atao izany. Ambara mazava tsara eto fa fiarovana ny zanaka tsy ho very (fiainan-tsi-hita) izany. Fiarovana azy tsy hanaotao foana, ary tena fametrahana ny fahefana maha-ray aman-dreny aminy. Ny Tompo aza mba nanao toa izany koa, fa nokapohany sy nofaiziny ny vahoaka Isiraely rehefa naditra sy nivadika Taminy. Tena fomba fanabeazana mahomby tokoa ny mikapoka zanaka rehefa hita fa mihoa-pefy izy.
Mikapoka ho famaizana no ambaran’ny Soratra Masina amintsika fa tsy famonoana ho faty. Misy elanelany be mantsy izany ka mila itandremana tsara. Atao tsapany fotsiny hoe marary ny kapoka mba hahatsiarovany fa tsy nety ny nataony. Aoka hahay hitaiza ny taranatsika isika, koa na eo aza ny zo samihafa izay zon’ny zaza dia aoka ho zava-dehibe mihoatra noho ireny zo, izay hita fa famotehana ny fanabeazana no ankamaroany ny fiarovantsika ny taranatsika tsy hanaotao foana sy ny fanajany sy ny fahatahorany antsika ray aman-dreny.
2. Ny zanaka matahotra an’Andriamanitra (and 15-17)
« Anaka, raha hendry ny fonao, dia ho faly koa ny foko, dia ny foko; 16 Eny, ho ravoravo ny fanahiko, raha miteny marina ny molotrao. 17 Aoka tsy hialona ny mpanota ny fonao; FA MATAHORA AN’I JEHOVAH MANDRITRA NY ANDRO »
Hoy ny Soratra Masina hoe : « ny fahatahorana an’Andriamanitra no fiandoham-pahendrena ». Marina mandraka ankehitriny izany. Tena feno fahendrena izay hita fa matahotra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra. Rehefa matahotra an’Andriamanitra ny taranaka dia mahafaly ireo ray aman-dreniny izy noho ny fahendrena ananany. Miaro ny taranaka tsy hihoa-pefy ny fahatahorany an’Andriamanitra. Ary tsy zavatra tongatonga ho azy akory izany fatahorana an’Andriamanitra izany fa tena vokatry ny fanabeazana Kristianina omena ny taranaka. Raha te hanam-pahendrena ny taranaka dia mila mandray tsara ny fanabeazana Kristianina omen’ny ray aman-dreniny azy.
Ny antony nampianaran’ny Jiosy Soratra Masina ny taranany araka ny didy nomen’Andriamanitra azy ao amin’ny Deo 6. 1-9 dia mikendry indrindra indrindra io fahatahorana an’Andriamanitra io. Ataovy ho zava-dehibe ny fampianarana Soratra Masina ny taranaka dia ho tratra ny tanjona, hendry ny taranaka noho ny tahony an’Andriamanitra. Ary rehefa hendry ny taranaka dia faly ny ray aman-dreny izany mariky ny fifalian’Andriamanitra koa. Jesoa dia tena tia Soratra Masina, hany ka mandraka androany dia samy manaiky ny olona rehetra nandinika Azy fa tena feno fahendrena Izy. Feno fahendrena Izy noho ny asan’ny Fanahy Masina tao Aminy.