Mofon’aina 16 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 17 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 15 Novambra 2021

Mofon’aina 16 Novambra 2021

Lioka 16. 43-49

FANTATRA AMIN’NY HATSARAM-PANAHY NY KRISTIANINA

Fa tsy misy hazo tsara mamoa voa ratsy, na hazo ratsy mamoa voa tsara. 44 Fa samy fantatra amin’ny voany avy ny hazo rehetra; fa tsy misy manoty aviavy amin’ny tsilo, na voaloboka amin’ny voaroy. 45 Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin’ny rakitra tsaran’ny fony; ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy; fa amin’ny haben’ny ao am-pony no itenenan’ny vavany. 46 Ary nahoana hianareo no miantso Ahy hoe: Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? 47 Izay rehetra manatona Ahy sy mandre ny teniko ka mankatà azy, dia hasehoko aminareo izay tahaka azy: 48 Tahaka ny olona nanao trano izy, izay nihady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin’ny vatolampy; ary nony tondraka ny rano, dia namely mafy izany trano izany ny riaka, nefa tsy nahahozongozona azy, satria tsara fanorenana izy. 49 Fa izay mandre, fa tsy mankato, dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin’ny tany, fa tsy nanisy fanorenana; dia mamely azy mafy ny riaka, ka dia nirodana niaraka tamin’izay izy; ary loza ny naharavan’izany trano izany.
——————
Misy izay tena hahafantarana ny Kristianina eto amin’izao tontolo izao, tsy inona akory izany fa ny fahatsaram-panahy vokatry ny tenin’Andriamanitra voatahiry tao am-pony. Noho izany tokoa dia
1. Aoka ny fontsika ho vonton’ny tenin’Andriamanitra (Sal 119. 11)
« Ato am-poko no iraketako ny teninao, Mba tsy hanotako aminao »
Noharian’Andriamanitra hitoeran’ny teniny ny fontsika. Mahatsara ny toe-panahintsika mantsy ny fitoeran’ny tenin’Andriamanitra ao am-pontsika. Eto dia ambaran’ny mpanao Salamo fa miaro tsy hampanota ny tenin’Andriamanitra. Miaro ny kristianina hanana fiainana mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra izany. Manatsara ny toe-panahin’ny mino koa izany. Misy akony tsara mandrakariva eo amin’ny fiainan’ny kristianina mantsy ny tenin’Andriamanitra. Fenoy tenin’Andriamanitra arak’izany ny fonao dia ho tsara fanahy mandrakariva ianao.
2. Izay tsara ao am-po no mahatsara ny VOA
Arakarak’izay betsaka ao am-pon’ny olona no voa hita eo aminy. Ny tenin’Andriamanitra izay teny soa no ahazoana voa soa koa. Noho ny Kristianina vonton’ny tenin’Andriamanitra dia tsara avokoa izay rehetra avoakany, tsara avokoa ny voany. Io voa tsara nateraky ny tenin’Andriamanitra io no ahafantarana ny Kristianina marina. Paoly dia niezaka nanazava ity voa tsara ity ho asan’ny Fanahy Masina. Hoy Paoly : « Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, 23 fahalemem-panahy, fahononam-po » Gal 5. 22,23. Ezaka lehibe miandry ny mino ny mamoa voa tsara vokatry ny asan’ny Fanahy Masina sy ny tenin’Andriamanitra.
Izany fananana voa tsara izany no tena tian’i Jesoa asongadina eto amin’izao mofonaina izao. Voa tsara noho ny fandraisana tsara ny tenin’Andriamanitra, izay vatolampy azon’ny hendry nanaovana fanorenana tsara.