Mofon’aina 15 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 16 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 14 Novambra 2021

Mofon’aina 15 Novambra 2021

Salamo 33. 12-22

NY FIRENENA SAMBATRA : MANANA AN’I JEHOVAH HO ANDRIAMANINY

Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany. 13 Eny an-danitra no itsinjovan’i Jehovah, mijery ny zanak’olombelona rehetra Izy; 14 Eo amin’ny fonenany no ijereny ny mponina rehetra ambonin’ny tany, 15 Dia Izy Mpamorona ny fon’izy rehetra sy Mpamantatra ny asany rehetra. 16 Tsy misy mpanjaka voavonjin’ny hamaroan’ny miaramilany; ny olo-mahery tsy voavonjin’ny haben’ny heriny. 17 Ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny haben’ny heriny. 18 Indro, ny mason’i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindram-pony, 19 mba hanafaka ny fanahiny amin’ny fahafatesana, sy hamelona azy, raha misy mosary. 20 Ny fanahintsika miandry an’i Jehovah; famonjena antsika sy ampingantsika Izy. 21 Fa Izy no ifalian’ny fontsika, satria ny anarany masina no itokiantsika. 22 Jehovah ô, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay Anao
——————
Raha teto Madagasikara manokana no dinihina dia nifamatotra tamin’ny tantaran’ny firenena ny tantaran’ny fivavahana Kristianina. Efa ho 200 taona mahery izao no efa tonga teto Madagasikara ny fivavahana Kristianina. Raha ny marina dia efa nahafantatra an’Andriamanitra ny Malagasy talohan’ny nidiran’ny fivavahana Kristianina fa tonga fantatry ny Malagasy kokoa Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy, Mpahary izao tontolo izao rehefa niditra teto ny fivavahana Kristianina. Sambatra ny firenena manana an’i Jehovah ho Andriamanitra satria
1. Manana MPIARO (and 16,17,19)
« Tsy misy mpanjaka voavonjin’ny hamaroan’ny miaramilany; ny olo-mahery tsy voavonjin’ny haben’ny heriny. 17 Ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny haben’ny heriny… mba hanafaka ny fanahiny amin’ny fahafatesana, sy hamelona azy, raha misy mosary »
Samy fiarovana amin’ny fahavalo avokoa no resahin’ny mpanao Salamo eto. Ireto izany araka ny nanoratany azy :
a- Firenena fahavalo mihitsy : tsy herin’ny tafika, tsy ny fahaizana na hakingana amin’ny ady, tsy ny hery amin’ny maha-olombelona no mahavonjy ny vahoakan’Andriamanitra. Tena herin’Andriamanitra mamonjy sy manafaka amin’izy ireny tokoa. Andriamanitra irery ihany no toky ho an’ny firenena miaro azy amin’ny firenena fahavalony.
b- Fahantrana vokatry ny mosary : ambaran’ny mpanao Salamo eto fa velomin’Andriamanitra ny vahoakany. Tsy avelan’Andriamanitra ho ringan’ny mosary fa velominy ny vahoakany. Maha-sambatra ny miankina amin’Andriamanitra noho Izy tena mipetraka ho Ray, mamelona ny zanany. Mampalahelo anefa fa tsy mba ataon’ny firenena ao anatin’izay mety ho programa amin’ny asany ny hanatsara ny fifandraisana amin’Andriamanitra hany ka mahazo laka ny mosary amin’ny toerana maro eto amin’izao tontolo izao. mihamahazo vahana ihany koa ny fahantrana. Andeha isika Malagasy hamela an’Andriamanitra hanjaka mandrakariva eto amin’ny firenentsika mba hiadana isika.
2. Manana MPITSINJO (and 13)
« Eny an-danitra no itsinjovan’i Jehovah, mijery ny zanak’olombelona rehetra Izy »
Ny hoe mitsinjo dia Andriamanitra mijery ny vahoakany ka miasa amin’izay mahasoa ny vahoakany. Loza tokoa mantsy no aterak’izany Andriamanitra tsy mijery ny vahoakany izany. Izany no mahatonga ireo mpanompo ao amin’ny Testamenta Taloha manao antso hoe : « Aza dia tezitra mafy loatra, Jehovah ô. Ary aza dia mahatsiaro heloka mandrakizay; masina Hianao, tsinjovy, fa olonao izahay rehetra » Isa 64. 8. Rehefa mahita antsika tokoa mantsy Andriamanitra dia afaka mamonjy amin’izay mampahory antsika. Afaka manome izay rehetra mahasoa antsika hiadanantsika.
Aoka ho vavaka tonontsika mandrakariva ny hoe : « Tompo ô ! Mijere anay mandrakariva ka mamonje anay, hiadananay ».