Mofon’aina 14 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 15 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Novambra 2021

Mofon’aina 14 Novambra 2021

Jakoba 5. 7-11

KRISTIANINA MIANDRY NY TOMPO

Ary amin’izany dia mahareta tsara, ry rahalahy, mandra-pihavin’ny Tompo. Indro, ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin’ny tany ka maharitra amin’izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana. 8 Mahareta koa hianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fihavian’ny Tompo. 9 Aza mifampimonomonona, ry rahalahy, fandrao hohelohina hianareo; indro, ny Mpitsara efa mitsangana eo anoloan’ny varavarana. 10 Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin’ny anaran’ny Tompo no halainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. 11 Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan’i Joba, ary efa hitanareo ny faran’ny nataon’ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrampo.
——————
Izao mofonaina izao dia fampianaran’i Jakoba antsika ny fomba ho enti-miandry ny fiavian’i Jesoa indray eto amin’izao tontolo izao. Ny Kristianina miandry an’i Jesoa tokoa dia
1. Be fanantenana (and 7)
« Ary amin’izany dia mahareta tsara, ry rahalahy, mandra-pihavin’ny Tompo. Indro, ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin’ny tany ka maharitra amin’izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana »
Maharitra noho ny fanantenana fa ho avy tokoa ny Tompo. Maharitra ka tsy miovaova, tsy miala amin’ny finoana marina. Manantena toy ny mpamboly nanetsa ka manantena vokatra tamin’izay nambolena. Mino koa anefa fa tena ho avy tokoa Jesoa araka izay nampanantenainy. Io fanantenana ny fiverenan’i Jesoa io no mahatonga ny mino hahajoro hatramin’ny farany amin’ny finoana an’i Jesoa mandram-piveriny eny amin’ny rahon’ny lanitra.
2. Mampahery tena (and 😎
« Mahareta koa hianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fihavian’ny Tompo »
Mampahery tena amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra ny mino. Mampahery tena indrindra indrindra ihany koa amin’ny fandraisana andraikitra eo anivon’ny fiangonana. Amin’ny maha-olombelona tokoa mantsy dia mety ho kivy sy ho ketraka ny fo noho ny zava-misy eto amin’izao tontolo izao. Mety ho ketraka koa noho ny fanenjehana amin’izay hijoroana ho vavolombelona. Fenoina tenin’Andriamanitra ny fo mba tsy ho kivy sy ho reraka. Izay tsara fifandraisana amin’Andriamanitra ka mandray tsara ny teniny no hahery mandrakariva.
3. Mahay maka tahaka (and 9,10)
« Aza mifampimonomonona, ry rahalahy, fandrao hohelohina hianareo; indro, ny Mpitsara efa mitsangana eo anoloan’ny varavarana. 10 Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin’ny anaran’ny Tompo no halainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana »
Mijery ireo mpanompon’Andriamanitra teo amin’ny tantaran’ny finoana ka mianatra amin’izy ireo ny fomba niainany ny finoany no tian-kambara raha miresaka fakan-tahaka isika. Jerena avy amin’izany ireto : « Toetra mendrika » :
a- tsy manome tsiny an’Andriamanitra amin’izay mety mahazo sy zava-mitranga (tsy mimonomonona). Ny fimonomononana mantsy dia mariky ny tsy fahazakana izay mahazo sy miseho. Mila mahay mianatra ny fomba niaretan’izy ireo ny Kristianina ankehitriny dia ho lavitry ny fanomezan-tsiny an’Andriamanitra sy ny namana.
b- Faharetana : fiaretana sy faharetana tamin’ny zavatra rehetra. Na ho vy na ho vato dia tsy niala tamin’ny finoana fa tena naharitra tamin’izany finoana izany. Toe-panahy mendrika alain-tahaka tamin’izy ireo izany, izay hitany tao amin’i Jesoa rahateo.