Mofon’aina 17 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 18 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 16 Novambra 2021

Mofon’aina 17 Novambra 2021

Asan’ny Apostoly 14. 19-28

NY MPITORY FILAZANTSARA

Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma, izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an’i Paoly, dia nitarika azy ho eny ivelan’ny tanàna, satria nataony fa efa maty izy. 20 Fa nony nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary nony ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nankany Derbe. 21 Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin’izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nankany Lystra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy, 22 nampahery ny fanahin’ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin’ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin’ny fahoriana be no idirantsika amin’ny fanjakan’Andriamanitra. 23 Ary rehefa nanendry loholona teo amin’ny isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nifady hanina ka dia nanolotra azy ho an’ny Tompo Izay efa ninoany. 24 Ary rehefa nandeha namaky an’i Pisidia izy, dia tonga tany Pamfylia 25 Ary nony efa nitory ny teny tany Perga izy, dia nidina nankany Atalia. 26 Dia niondrana an-tsambo, niala teo izy hankany Antiokia, izay efa nanolorana azy ho amin’ny fahasoavan’Andriamanitra ho amin’ny asa izay novitainy. 27 Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana, dia nilaza izay rehetra nataon’Andriamanitra tamin’ny nombany azy, sy ny namohany varavaram-pinoana ho an’ny jentilisa. 28 Dia nitoetra elaela ihany tamin’ny mpianatra izy
——————
Rehefa tena nandeha nitory ny filazantsara ny Apostoly dia tena nahita fahombiazana tamin’izany fitoriana ny filazantsara izany. Niitatra lavitra ny finoana sy ny filazantsara. Maro ny olona nandray ny filazantsara ka tonga Kristianina. Teo anatrehan’izany fandrosoan’ny finoana sy ny filazantsara izany anefa dia nisy ihany fahasahiranana natrehin’ireo mpitory filazantsara. Ny mpitory filazantsara dia mety
1. Iharan’ny herisetram-pahavalo (and 19)
« Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma, izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an’i Paoly, dia nitarika azy ho eny ivelan’ny tanàna, satria nataony fa efa maty izy »
Noho ny asa fitoriana ny filazantsara dia notorahim-bato Paoly. Mafy loatra ny fitoraham-bato azy ka toy ny efa maty noentina nivoaka ny tanàna izy. Tena masiaka amin’izay mikely aina mitory filazantsara ilay ratsy ka mampiasa olona hanao herisetra amin’ny Mpanompon’Andriamanitra. Ny mahafaly dia ny mahita fa na dia mahery setra amin’izay mikely aina mitory filazantsara aza ilay ratsy dia tsy maningotra ny ain’ny mpitory filazantsara izany.
2. Mandeha mitety toerana maro
Tsy mba olona nipetrapetraka Paoly rehefa nitory filazantsara. Feno azy ny toerana maro tany Palestina sy tany Eoropa ary tonga hatrany Asia aza izy. Tsy natokana ho an’ny toerana iray tokoa mantsy ny filazantsara, tsy natokana ho an’ny olona manokana ihany koa. Ho an’ny olona rehetra ny famonjena dia manetsika ny mpitory filazantsara handeha mandrakariva izany. Raha ny marina, ampianarin’i Paoly isika mamaky ny tantarany fa natao aely hahatratra ny toerana maro sy ny olona maro tokoa ny filazantsara. Raha eto Madagasikara fotsiny dia mbola midadasika ny sehatra itoriana ny filazantsara, mbola maro ireo tsy nandre ny filazantsara.
3. Mampahery ny hafa (and 22)
« Nampahery ny fanahin’ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin’ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin’ny fahoriana be no idirantsika amin’ny fanjakan’Andriamanitra »
Tamin’ny toerana maro nandehanan-dr’i Paoly nitory ny filazantsara dia natao asa ny nampahery ireo Kristianina tany. Tsy maintsy nampaherezina izy ireo tsy hiala amin’ny finoana na dia mafy aza ny fijoroana ho vavolombelon’i Jesoa Kristy. Misy fotoana tena mihatra aman’aina ny zava-manjo noho ny fitoriana ny filazantsara kanefa tsy natao hahakivy sy hampiemotra amin’ny finoana izany. Izy izay efa zatra niharan’ny tsy rariny rahateo no mahay mampahery ireo izay tratran’izany koa.