Mofon’aina 15 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 16 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 14 Mey 2021

Mofon’aina 15 Mey 2021

II Mpanjaka 2 : 9-14

ELIA SY ELISA

Ary nony efa tafita izy roa lahy, dia hoy Elia tamin’i Elisa: Angataho izay hataoko ho anao, dieny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa: Masïna ianao, aoka ny anjaran-droa amin’ny fanahinao mba ho ahy. 10. Fa hoy izy: Sarotra ny nangatahinao; kanefa raha mahita ahy misaraka aminao ianao, dia ho anao ihany izany; fa raha tsy izany kosa, dia tsy ho anao izany. 11. Ary raha mbola nandeha sy niresaka izy roa lahy, dia, indro, nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy; ary Elia niakatra tamin’ny tafio-drivotra ho any an-danitra. 12. Ary raha nahita izany Elisa, dia niantso hoe: Ry ikaky o, ry ikaky o, eny kalesin’ny Isiraely sy ny mpitaingin-tsoavaliny! Dia tsy nahita azy intsony izy. Ary noraisiny ny fitafiany ka notriariny roa. 13. Ary nalainy ny kapotin’i Elia izay latsaka avy teny aminy, dia niverina izy ka nitsangana teo amoron’i Jordana. 14. Dia noraisin’i Elisa ny kapotin’i Elia, ilay latsaka avy teny aminy, ka nakapony nan’Andriamanitra dia hoy izy: Aiza Jehovah, Andriamanitr’i Elia? Eny, Elisa koa nikapoka ny rano, dia nisaraka roa izany, ka dia nita izy.
Rehefa niakatra tany an-danitra Elia dia nandimby azy tamin’ny fanompoana i Elisa. Raha nandimby Elisa dia nasain’i Elia nangataka izay tiany tamin’i Elia dieny mbola tsy nisaraka izy ireo. Ny Fanahin’Andriamanitra tao aminy no nangatahany. Nomena azy izany mba ho enti-manohy ny asa fanompoana teo amin’ny zanak’isiraely. Ireto no hafatra

1. Ny Fanahy Masina dia fanomezana avy amin’Andriamanitra ho enti-manompo an’Andriamanitra

Tsy zavatra hafa no nangatahan’i Elisa ho lova omena azy avy amin’i Elia fa Fanahy Masina. Tsy mora mantsy ny handimby an’i Elia izay ngezalahy tamin’ny fanompoana an’Andriamanitra. Tsy asa mora koa ny fanompoana an’Andriamanitra. Mba ho enti-manatanteraka hatramin’ny farany ny asa fanompoana dia ilainy ny herin’ny Fanahin’Andriamanitra.
Raha hanompo an’Andriamanitra, ny Fanahiny no tsara hangatahina omena ny mino. Ny herin’ny Fanahiny no ahefana ny asany. Izany koa no lova tsara indrindra. Izany no nahatonga an’i Jesoa naniraka ny Fanahy Masina tamin’ny andro Pentekosta ho an’ny Mpianany sy ireo rehetra nino Azy.

2. Izay manana ny Fanahy Masina mahadimby izay nodimbiasiny (and 15)

DIEM «Mba nikapoka ny rano koa i Elisa, dia nisaraka roa izany ary niampita izy»
Raha nokapohin’i Elia ny rano dia nisaraka roa izany noho ny Herin’Andriamanitra tao aminy. Raha nanao izany koa Elisa dia nisaraka roa ny rano ka afaka niampita teo izy. Asehon’ny tantara fa izay nataon’i Elia dia mba vitan’i Elisa koa. Afaka nanatanteraka izay nataon’ilay nodimbiasiny ilay nandimby. Noho ny Herin’Andriamanitra tao aminy dia hainy natao izay nataon’ilay nodimbiasiny. Mitohy arak’izany ny Asan’Andriamanitra eo amin’ny mpandimby sy ny dimbiasana. Olana fahita matetika ny tsy fisian’ny fitohizan’asa eo amin’ny mpandimby sy dimbiasana. Rehefa Fanahy Masina iray ihany no miasa ao amin’ny olona dia tsy miseho loatra izany olana izany. Mampiombona tokoa mantsy ny Fanahy Masina fa tsy mampisaraka velively. Ny asan’ny Fanahy Masina dia mampahatsiaro ny mino ny asam-pamonjena natombok’i Jesoa. Izay nirahin’i Jesoa rehetra dia tsy nisy niala tamin’izany «mission» izany avokoa.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina