Mofon’aina 14 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 15 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Mey 202

Mofon’aina 14 Mey 2021

Jaona 3. 9-11

FIFANOHERANA TAO AMIN’I NIKODEMOSY

Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe: Hatao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? 10. Jesoa namaly ka nanao taminy hoe: Ianao va no mpampianatra ny Isiraely ka tsy mahalala izany zavatra izany? 11. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay; nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. 12. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inoanareo, ahoana no hinoanareo, raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra Aho? 13. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra, afa-tsy Ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny Zanak’olona, Izay any an-danitra. 14. Ary tahaka ny nanandratan’i Mosesy ny menarana tany an’efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’olona, 15. mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy.
Lehilahy nanana ny maha-izy azy teo amin’ny jiosy i Nikodemosy. Ambaran’i Jesoa fa mpampianatra teo amin’ny jiosy izy. Mpampianatra ny lalàna teo amin’ny jiosy. Mpanapaka koa anefa izy, izany hoe nanam-pahefana tokoa. Na izany aza anefa izy dia tena anisan’izay nampalahelo satria Nikodemosy dia

1. Profesora be kanefa kanosa be (and 2)

«ary izy nankao amin’i Jesoa nony alina»
Noho ny fahafantaran’i Nikodemosy fa ngezalahy amin’ny fampianarana Jesoa. Manana ny maha-izy azy Jesoa raha mitaha aminy. Noho ny hetahetam-pamonjena dia nanatona an’i Jesoa izy. Tamin’ny alina anefa izy no nanatona noho ny tahotra ny jiosy, noho ny tahotra ny fahefana sy seza sao esorina aminy. Profesora be kanefa tena kanosa be. Hita mihitsy fa voagejan’ny herin’ny fiarahamonina. Tiany Jesoa fa tsy foiny koa ny toerany sy ny fahefany.
Mbola maro ny olona toa azy.

2. Profesora be kanefa tsy mahay (and 10)

«Jesoa namaly ka nanao taminy hoe: Ianao va no mpampianatra ny Isiraely ka tsy mahalala izany zavatra izany?»
Mpampianatra teo amin’ny Isiraely kanefa tsy mahay akory ny fomba hahaterahana indray. Tsy mahatakatra akory ny asan’ny Fanahy Masina izay miteraka ny olona indray. Aseho amin’ny tantaran’i Nikodemosy fa tsy voatery hahafehy ny momba an’Andriamanitra akory ny olona, eny na dia tena feno fahalalana aza izy. Tsy azon’ny sain’ny olombelona fantarina avokoa ny momban’Andriamanitra. Hita eto koa fa mihoatra ny fahalalan’olombelona ny an’i Jesoa. Mampianatra ambonin’ny mpampianatra rehetra Jesoa.

3. Profesora be kanefa tsy manana (and 15)

«mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy»
Noresahan’i Jesoa fa tsy ampy hahazoana ny fiainana mandrakizay ny fahaizana amam-pahalalan’i Nikodemosy. Kely sy bitika rahateo izany rehefa tena dinihina. Mitaky finoana aminy ny hahazoany fiainana mandrakizay. Finoana izay sarotra aminy noho izy mpikambana teo amin’ny fitsarana avo teo amin’ny jiosy. Aseho fa tsy voatery manana ny fiainana mandrakizay na dia be fahalalana aza. Matetika ny zavatra kely sy bitika izay tena ilaina (finoana eto), dia tsy hananan’ny ngeza sy matanjaka.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina